Forslag til Vandhandleplan 2015 i offentlig høring

Planen er i offentlig høring fra 20.04.2015 – 15.06.2015. Vandhandleplanen beskriver kommunens indsats frem til udgangen af 2015 for de søer og vandløb, hvor der er blevet stillet krav i statens vandplaner om at forbedre miljøtilstanden. Der stilles kun krav om at mindske udledningen af spildevand til Kagsåen.

Planen kan læses på gladsaxe.dk/vandhandleplan2015 

På planportalen kan du også give et høringssvar til planen. Alternativt kan du skrive til
vandogklima@gladsaxe.dk.

Forslaget til vandhandleplan er blevet screenet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og pro-grammer. Screeningen har resulteret i en afgørelse om ikke at udføre en miljøvurdering af Vandhandleplan 2015 i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Der kan klages over denne afgørelse. En eventuel klage skal oprettes direkte på Natur- og Miljøklagenævnets klageportal, som du finder på www.borger.dk eller www.virk.dk – søg efter ”Klageportal”. Klagen skal være oprettet på Natur- og Miljøklagenævnets klageportal senest 18.05.2015. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en eventuel klage, at klager indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet på 500 kr. Nævnet vil opkræve gebyret ved oprettelsen af klagen. Vejledning om gebyrordningen og brug af klageportalen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.

Vand og varme