Hvis man ønsker at drive virksomhed i egen bolig, så skal der altid søges om tilladelse til det hos kommunen.

Ved en erhvervsvirksomhed i et beboelsesområde forstås en virksomhed, der er indrettet i en bolig, som bebos som helårsbolig af virksomhedens ejer og at denne virksomhed udøves af ejendommens beboer uden medhjælp udefra.

Betingelser for etablering af erhverv i egen bolig
En tilladelse til etablering af erhverv i bolig sker i henhold til kommuneplanens generelle rammer og lokalplan for området og med visse betingelser knyttet.

  • Virksomheden må ikke i væsentligt omfang opsøges af publikum.
  • Virksomheden må ikke i væsentligt omfang give anledning til støj, trafik eller andre gener, som overskrider det normale for et boligområde.
  • Erhvervsarealet må højst udgøre 25 procent af det samlede etageareal for den pågældende bolig.
  • Tilladelsen er altid givet som en personlig tilladelse, der bortfalder ved fraflytning.

Liberale erhverv
Virksomheder, der omhandler liberale erhverv (eksempelvis advokat, læge og arkitekt) vil normalt kunne opnå tilladelse under de nævnte forudsætninger.

Dispensation
Hvis en virksomhed beskæftiger andre end huset beboere, kan der efter konkret vurdering og naboorientering muligvis meddeles dispensation til etablering af virksomheden.

Skiltning
Har du behov for skiltning i forbindelse med din virksomhed, så skal der søges om det.

Hvis du ønsker at sammenlægge dine boliger, skal du søge om det hos Byrådssekretariatet. Læs mere om det på boligsammenlægning.

Når byrådssekretariatet har givet tilladelse til sammenlægning skal du være opmærksom på, at det oftest vil kræve en tilladelse fra os at udføre sammenlægningen. Eksempelvis skal vi oftest ind over når der laves huller i vægge mellem lejligheder, da de ofte er bærende eller udgør en brandmæssig adskillelse.

Ring eller skriv til os hvis du er i tvivl.

Hvis du ønsker at føre dit regnvand til faskine eller regnvandsbassin, kan du på gladsaxe.dk/regnvand tjekke om din grund er egnet til regnvandløsninger

Du kan også finde oplysninger om hvordan du søger tilbagebetaling af tilslutningsbidrag.

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte vores Miljøafdeling på 39 57 59 29

Skal du bygge?