Dispensation

Kommunen giver kun dispensation til byggeri i ganske særlige tilfælde, og kun når det ikke strider mod principperne bag de bestemmelser, der regulerer byggeriet.

Dispensation er altid en individuel vurdering. Det betyder, at selvom andre måske har fået lov, så er det ikke sikkert at du får lov, da to sager aldrig er helt ens.

 

  • Bestemmelserne i bygningsreglementet (undtagen kap. 2, se helhedsvurdering)
  • Lokalplaner
  • Byplaner


Hvis dit byggeprojekt ikke overholder lokalplanen eller anden lovgivning, som er gældende for din ejendom, kan du fremsende en skriftlig ansøgning om dispensation.
Det er vigtigt at du begrunder din ansøgning om dispensation. Hvorfor har du et behov for at overskride bestemmelserne i lokalplanen eller eventuel anden lovgivning?
Kommunen foretager en vurdering af dit byggeprojekt, hvor det blandt andet vurderes om formålet med f.eks. lokalplanen er overholdt eller praksis i kommunen er fulgt.

En dispensationsansøgning skal altid være skriftlig og sendes sammen med det øvrige ansøgningsmateriale via bygogmiljø.

I dispensationsansøgningen skal man klart redegøre for hvilke bestemmelser, man søger om dispensation fra og hvorfor.
Det er med andre ord dit ansvar at tjekke alle bestemmelser, og se om de kan overholdes.

 

I forbindelse med behandlingen af en dispensationsansøgning vil kommunen oftest skulle foretages en naboorientering eller en partshøring. Her skal vi vurdere, hvem der kan blive påvirket af projektet og evt. vil kunne gøre indsigelser mod byggeriet. Naboen/parten får således mulighed for at komme med deres syn på sagen. Såfremt der kommer nogle saglige indsigelser, vil kommunen herefter tage det med i vurderingen. Det er altså ikke naboen/parten der kan afgøre sagen. Selve indsigelsesperioden varer mindst 2 uger (3 uger i ferieperioden) og ca. yderligere en uge i postgang mm.

I nogle tilfælde skal sagen forelægges Trafik- og Teknikudvalg (TTU) med henblik på afgørelse af sagen.

Hvis du ikke overholder byggeretten i bygningsreglementet, kap. 2, skal du oplyse os om dette, og begrunde hvorfor du skal have lov til dit byggeri alligevel.

For at afgøre ansøgningen, skal vi foretage en helhedsvurdering af projektet. I helhedsvurderingen indgår blandt andet en overvejelse af projektets indflydelse på naboerne og området, hvad der er sædvanligt for området, og hvad vi ønsker skal ske i området fremover.

Tilladelser og gebyr