Virksomhed i egen bolig

Husk at du ikke må have erhverv i egen bolig uden tilladelse fra kommunen. En tilladelse er altid personlig og bortfalder ved ejerskifte.

Hvis man ønsker at drive virksomhed i egen bolig, så skal der altid søges om tilladelse til det hos kommunen.

Ved en erhvervsvirksomhed i et beboelsesområde forstås en virksomhed, der er indrettet i en bolig, som bebos som helårsbolig af virksomhedens ejer og at denne virksomhed udøves af ejendommens beboer uden medhjælp udefra.

Betingelser for etablering af erhverv i egen bolig
En tilladelse til etablering af erhverv i bolig sker i henhold til kommuneplanens generelle rammer og lokalplan for området og med visse betingelser knyttet.

  • Virksomheden må ikke i væsentligt omfang opsøges af publikum.
  • Virksomheden må ikke i væsentligt omfang give anledning til støj, trafik eller andre gener, som overskrider det normale for et boligområde.
  • Erhvervsarealet må højst udgøre 25 procent af det samlede etageareal for den pågældende bolig.
  • Tilladelsen er altid givet som en personlig tilladelse, der bortfalder ved fraflytning.

Liberale erhverv
Virksomheder, der omhandler liberale erhverv (eksempelvis advokat, læge og arkitekt) vil normalt kunne opnå tilladelse under de nævnte forudsætninger.

Dispensation
Hvis en virksomhed beskæftiger andre end huset beboere, kan der efter konkret vurdering og naboorientering muligvis meddeles dispensation til etablering af virksomheden.

Skiltning
Har du behov for skiltning i forbindelse med din virksomhed, så skal der søges om det.

Tilladelser og gebyr