Omsorgstandplejen

Forebyggende og behandlende tandpleje i omsorgstandplejen tilbydes personer over 18 år, der på grund af kronisk nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap, har svært ved at gå til en privatpraktiserende tandlæge.

Hvem bruger omsorgstandplejen?

Størstedelen af omsorgstandplejens patienter bor på seniorcentrene eller i ældrebolig. Personer, der bor i eget hjem med mange hjælpeforanstaltninger og en begrænset egenomsorg, kan også visiteres til omsorgstandplejen.

Udviklingshæmmede og sindslidende

Omsorgstandplejen omfatter desuden udviklingshæmmede og sindslidende personer, der ikke kan benytte sygesikringstandplejen og har begrænset egenomsorg på grund af deres handicap.

Visitation

Bor du på et seniorcenter, er du automatisk omfattet af omsorgstandplejen, men ved anvendelse forudsætter det, at du tilmelder dig og betaler herfor jævnfør nedenfor. Du skal blot tage kontakt herom til personalet på seniorcentret, hvor du bor.

Borgere, som bor i egen bolig og får hjælp af hjemmeplejen eller den private leverandør skal visiteres af Gladsaxe Kommunes visitationen i Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen. Ved visitationen vurderes det, om man opfylder betingelserne for at kunne få omsorgstandpleje.

 I 2019 udgør egenbetaling 530 kr. årligt

Ønsker visitation - borger i egen bolig/ældrebolig

Hvis I ønsker at bliver visiteret til omsorgstandplejen, skal I kontakte Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen. Henvendelsen kan enten ske via mail, på sofvis@gladsaxe.dk eller telefonisk på 39 57 55 53.

Unge over 18 år med nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap

Unge over 18 år, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kan visiteres direkte til omsorgstandplejen, når de forlader børne- og ungdomstandplejen. Dette gør sig gældende, hvis den unge har vanskeligt ved benytte de almindelige tandplejetilbud i privat tandpleje, men ikke har behov for et specialiseret tandplejetilbud (specialtandplejen).

Vurderer regelmæssigt patientens behov

Tandlægen vurderer regelmæssigt, hvorvidt den indskrevne patient bør henvises til et andet niveau i tandplejen. Dermed sikrer tandlægen, at patienten behandles på det rigtige niveau, men også på det mindst specialiserede niveau.

Hvor foregår behandlingen

Den forebyggende og behandlende tandpleje forgår primært på en af kommunens seniorcentre: Bakkegården, Møllegården, Hareskovbo, Egegården og Rosenlund, hvor der er placeret tandklinikker.

Røntgenoptagelser og enkelte behandlingstyper udføres på de kommunale tandklinikker på Grønnemose Skole og Skovbrynet Skole.

Projekt Oral Sundhed på Seniorcentre (OSS)

I januar 2016 starter et 3 årigt projekt omhandlende ældres mundhygiejne på alle Gladsaxe Kommunes seniorcentre.

Seniorcentrene vil i alfabetisk rækkefølge få besøg af en tandplejer. Bakkegården starter i uge 5.

Projektets formål:

  • At der på seniorcentrene i Gladsaxe Kommune kommer større fokus på mundplejen, som en del af den daglige personlige pleje.
  • At flere ældre, ikke selvhjulpne beboere, på seniorcentrene modtager hjælp til daglig mundpleje.
  • At plejepersonalet kan genkende en sund mund og de hyppigst forekommende sygdomme i munden.
  • At ældre på seniorcentrene ikke bliver syge af infektioner, forårsaget af dårlig mundhygiejne.

Tandplejeren screener beboerne på seniorcentrene sammen med det personale, der varetager den personlige pleje. Derved opnås en status over den enkelte beboers aktuelle mundhygiejne, behov for hjælp til mundpleje, tandstatus og eventuelt behandlingsbehov.

Dette kræver et tæt samarbejde mellem tandplejeren og plejepersonalet, der i fællesskab udarbejder en mundplejeplan for den enkelte beboer.

Tandplejens medarbejder laver en opfølgning på mundplejeplanen ud fra den enkelte beboers behov, og mundplejeplanen revideres løbende på de opfølgende besøg.

Tandplejen