Specialtandpleje

Specialtandpleje tilbydes patienter, som ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, i omsorgstandplejen eller hos den privatpraktiserende tandlæge.

Hvem kan få et specialiseret tilbud?

Patienter med en sindslidelse eller en udviklingshæmning tilbydes specialiseret tandpleje. Visse patienter med cerebral parese, autisme samt andre med meget betydelig og varig funktionsnedsættelse, som ikke er i stand til at benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, i omsorgstandplejen eller hos den privatpraktiserende tandlæge, tilbydes også specialiseret tandpleje.

Hvem kan henvises direkte til specialtandplejen

Patienter, som har ophold i kommunale eller regionale botilbud efter serviceloven eller i kommunale eller regionale almene ældreboliger, kan henvises direkte til specialtandpleje af den ansvarlige pædagogiske- eller sygeplejefaglige leder ved botilbuddet.

Serviceloven § 32 og folkeskoleloven § 20

Hjemmeboende børn og unge omfattet af servicelovens § 32 og folkeskolelovens § 20 kan endvidere visiteres til specialtandpleje.

Psykiatriske hospitalsafdelinger

Patienter, der er indlagt eller tilknyttet psykiatriske hospitalsafdelinger, herunder distriktspsykiatriske ordninger, kan henvises direkte til specialtandplejen.

Visitation

Visitation til specialtandpleje sker på grundlag af en faglig bedømmelse af patientens evne og mulighed for at benytte de øvrige tandplejetilbud. Bedømmelsen foretages af fagperson med indgående kendskab til patientens funktionsnedsættelse.

I 2019 udgør egenbetaling op til 1.975 kr.

Tandlægefaglig vurdering

Når patienter henvises til specialtandplejen foretages en tandlægefaglig vurdering af, om patientens tandpleje kan tilgodeses på et andet niveau i tandplejen, således at patienten behandles på det nødvendige, men mindst specialiserede niveau.

Anmod om visitation til specialtandpleje

Du kan anmode om visitation til specialtandpleje hos den kommunale tandpleje på telefon: 39 57 54 62 eller på e-mail: tandpleje@gladsaxe.dk  

Tandplejen