Deltidspladser i forbindelse med barsel

Forældre som afholder fravær efter reglerne i barselsloven har ret til deltidspladser på 30 timer med reduceret betaling til deres børn mellem 26 uger og til skolestart.

Hvordan fungerer en deltidsplads i forbindelse med barsel?
Med en deltidsplads i forbindelse med barsel er pasningstiden nedsat til 30 timer om ugen mod en
reduceret forældrebetaling. I reduktionen af forældrebetalingen tages der højde for, at der er udgifter forbundet ved en dagtilbudsplads, som ikke er afhængig af den tid barnet er i dagtilbuddet. Taksten for deltidspladser kan du se her

I Gladsaxe Kommune kan en deltidsplads i forbindelse med barsel benyttes enten mellem kl. 8.30 og 14.30 eller mellem kl. 9 og kl. 15.00. I ansøgningen om deltidsplads skal forældrene angive, om de ønsker at barnet, som er indskrevet i deltidspladsen, skal benytte pladsen i tidsrummet fra kl. 8.30-14.30 eller i tidsrummet fra kl. 9.00-15.00 hver dag. Er der brug for pasning uden for disse tidsrum, skal forældrene betale for en fuldtidsplads.

Hvornår har forældre ret til en deltidsplads?
Forældre som afholder fravær efter reglerne i barselsloven har ret til en deltidsplads i dagtilbud på 30 timer om ugen i den periode, hvor forældrene afholder fraværet. Deltidspladsen kan gives til ældre søskende i alderen 26 uger og indtil skolestart i det dagtilbud hvor barnet er indskrevet.

Forældre, som i medfør af reglerne om fleksibel barsel, genoptager arbejdet delvist under fraværet, har mulighed for at få en deltidsplads, hvis forældrene ikke tidligere har fået en deltidsplads til det pågældende barn. Forældrene skal dog minimum afholde barselsesfravær svarende til 7 timer om ugen.

Deltidspladsen skal være for en sammenhængende periode. Retten til deltidsplads bortfalder, hvis fraværsperioden afbrydes eller fraværet på anden vis ophører. Det er dog muligt, at beholde deltidspladsen, hvis fraværet afbrydes af en periode af mindre end 5 ugers varighed. Forældre har pligt til at oplyse Pladsanvisningen, hvis fraværet afbrydes af en periode på mere end 5 uger.

Deltidspladsen konverters automatisk til en fuldtidsplads inklusiv betaling for en fuldtidsplads når barselsfraværet ophører.

Den ansøgte periode for deltidsplads skal begynde den 1. i måneden og ophøre den sidste hverdag i den måned, hvor retten til fraværet udløber.

Ansøgning om deltidsplads
Du skal udfylde ansøgningsskemaet , som du finder i den blå boks nederst på siden. Inden ansøgningen om deltidsplads indgives skal ansøgeren have afholdt møde om deltidspladsen med lederen af det dagtilbud, hvor barnet er indskrevet.

Ansøgningen om deltidsplads skal indsendes til Pladsanvisningen senest 2 måneder inden deltidspladsen ønskes. Forældrene skal i ansøgningen angive den periode, de ønsker deltidspladsen.    

Forældres ansøgning om deltidsplads i en privatinstitution eller et dagtilbud i en anden kommune skal indgives til opholdskommunen, senest 2 måneder før deltidspladsen ønskes.

Ansøgningsskemaet sendes til Pladsanvisningen via sikker post

Ophør af deltidsplads
Afbrydes eller ophører barselsfraværet konverteres deltidspladsen automatisk til en fuldtidsplads pr. den 1. i den førstkommende måned, og der opkræves forældrebetaling svarende til en fuldtidsplads. Forældre kan vælge at overgå til en fuldtidsplads, inklusive betaling for en fuldtidsplads, før udløb af den ansøgte periode. Dette kan ske ved henvendelse til Gladsaxe Kommunes Pladsanvisning, og skal ske med mindst 1 måneds varsel til den 1. eller 15. i en måned.

Privatinstitutioner og dagtilbud i andre kommuner skal varsles om kommunens afgørelse om tilskud til en deltidsplads, samt om afbrydelser eller ophør af tilskud, senest 1 måned før ændringer træder i kraft.

Dokumentation for fravær i medfør med barselsloven

I forbindelse med ansøgningen skal der altid fremsendes kopi af vandrejournal med terminsdato eller fødselsattest. Er der indgået aftale om barsel med arbejdsgivere eller Jobcenter, skal kopi af denne ligeledes fremsendes.

 

 

Kontakt

Pladsanvisning

Rådhus Alle 5
2860 Søborg
Telefon: 39 57 64 00
Send digital post

Dagtilbud for de yngste