FAQ - Ofte stillede spørgsmål

Her kan du finde svar på en lang række ofte stillede spørgsmål.

FAQ

Du skal søge igen via Digital Pladsanvisning. Er du berettiget til fripladstilskud, vil du få det fra den første i måneden, efter ansøgningen er sendt til os.
Eksempel 1: Søger du 4. januar, vil du få tilskud fra 1. februar.
Eksempel 2: Søger du 31. januar, vil du få tilskud fra 1. februar. 

Startdato for fripladstilskud kan kun være på andre datoer end den første i kommende måned, hvis det er i forbindelse med en ny optagelse - det vil sige, første gang dit barn indmeldes.
Er det første gang dit barn indmeldes, kan du få fripladstilskud med tilbagevirkende kraft til startdatoen i dagtilbuddet, hvis du kun har modtaget én opkrævning. Har du allerede andre børn indmeldt i et dagtilbud, vil du ikke kunne få tilskuddet tilbagevirkende.

Hvis du har mere end et hjemmeboende barn under 18 år og har fripladstilskud, får du et ekstra fradrag på 7.000 kr. pr. barn ved beregningen af fripladstilskuddet. Man får ikke fradraget til det første barn, men derefter gives 7.000 kr. i fradrag pr. barn indtil barnet er fyldt 18 år. Der er ingen grænse for, hvor mange børn der kan være med dette fradrag.
Eksempel: Den samlede husstandsindkomst er 400.000 kr./årligt. Du vil med to hjemmeboende børn under 18 år blive beregnet med en årsindtægt på 393.000 kr. (400.000 kr. minus 7000 kr.)
For at få fradraget, skal barnet bo på samme adresse med minimum en biologisk forælder, der samtidig skal være med i beregningen af fripladstilskuddet.
Du får fradraget i beregningen fra den første i måneden efter fødselstidspunktet.
Eksempel: Er barnet født 4. januar, gives fradraget fra 1. februar.
Fradraget stopper med udgangen af den måned, hvor barnet fylder 18 år. Vær dog opmærksom på, at hvis barnet fylder 18 år den første i måneden, stoppes fradraget med udgangen af forrige måned.
OBS - fradraget har intet med fradrag hos SKAT at gøre. Det bruges kun ved beregningen af fripladstilskud.

Der opkræves hos den forælder, hvor barnet har folkeregisteradresse.
Hvis begge forældre bor sammen, opkræves der hos den, der modtager børnefamilieydelsen.

At klagen ikke har opsættende virkning betyder, at sagen gennemføres til trods for din klage, og afgørelsen ændres kun, hvis klagemyndigheden giver dig ret.

Der gives fripladstilskud fra den første i måneden, efter ansøgningen er sendt til kommunen.
Du skal søge senest den sidste dato i en måned, hvis du ønsker fripladstilskud måneden efter.
Eksempel 1: Søger du 4. januar, vil du få tilskud fra 1. februar.
Eksempel 2: Søger du 31. januar, vil du få tilskud fra 1. februar. 

Du skal ikke gøre noget. Opkrævningen vil automatisk blive flyttet til den forælder, hvor barnet har sin folkeregisteradresse. Der kan dog gå noget tid, før det bliver registreret i Folkeregisteret.
Skal der søges fripladstilskud, skal det ske via Digital Pladsanvisning.
OBS - Der kan først søges, når barnet er registreret med samme bopæl, som den der søger.

Man må gerne beholde pladsen og dermed have barnet indmeldt i en anden kommune, end den man bor i.
OBS – Taksten, du opkræves, er en udregnet takst jf. lovbekendtgørelse 748 af 20. juni 2016 §41.
Taksten er udregnet ud fra institutionskommunens bruttodriftudgift (hvad koster det at have dit barn gående) sammenholdt med Gladsaxe Kommunes tilskud til en lignende plads.
Der gøres opmærksom på, at pladsen kan blive dyrere eller billigere, end det du betalte tidligere.
Man betaler til den kommune man bor i. Det vil sige, at du vil blive opkrævet af Gladsaxe Kommune fra den dato, du og dit barn er registreret med bopæl i Gladsaxe Kommune.
Gladsaxe Kommune opkræver først, når vi får besked fra den kommune du flyttede fra.
Skal du søge fripladstilskud, kan det først gøres, når vi har fået besked fra din tidligere kommune om flytningen, og dit barns indmeldelse er blevet registreret i vores system.

Nej, det har ingen indvirkning på fripladstilskuddet.

Begges indtægt skal med i beregningen af fripladstilskud.
Bliver man gift eller flytter sammen og har fripladstilskud som enlig, får man dette måneden ud. Sker det den første i måneden, skal det dog ændres fra den sidste dato i måneden før.
Du skal sende en ny fripladsansøgning som gift/samlevende via Digital Pladsanvisning.

Nej, du skal selv henvende dig på skolen for at forhøre dig om evt. økonomisk hjælp.

Har du mere end et indmeldt barn, får du søskenderabat.
Du skal betale fuld pris af den dyreste takst. Derefter betales der kun halv pris af de efterfølgende takster, dog ikke på klubber under dagtilbudsloven.
OBS - Børnene skal bo på samme adresse for at opnå søskenderabat.
Der kan ikke opnås søskenderabat til børn, der er indmeldt i en privatskole.

Institutionstaksten ændrer sig den måned barnet fylder tre år eller seks år.
Eksempel: Dit barn fylder tre år eller seks år den 4. januar. Det betyder, at du skal betale den lavere takst i hele januar måned.
OBS - Skifter barnet fra vuggestue til børnehave, før barnet er tre år, betales der stadig den højeste takst, indtil barnet fylder tre år. Det skyldes, at barnet tæller for to i normering.
Skifter barnet fra børnehave til SFO, før barnet fylder seks år, falder taksten til SFO-takst fra startdato.

Ja, det kan man godt. Du skal søge fripladstilskud som normalt via Digital Pladsanvisning.
Søger du - og er berettiget til tilskuddet, vil Gladsaxe Kommune overføre pengene til den private institution, som fratrækker tilskudsbeløbet på deres opkrævning.
OBS - Det er vigtigt, at du giver Forældrebetalingen besked, når du har søgt fripladstilskuddet. Det gøres ved at ringe på tlf. 39 57 64 00 - tast 2. Du kan også sende en e-mail til pladsanvisningen@gladsaxe.dk ”att. Forældrebetalingen”.
Du skal også huske at give besked, hvis du indsender en ny ansøgning fx på grund af ændret indkomst.

Skoleklub: Ja, du skal dog være opmærksom på, at det kan give en anden egenbetaling, end den Gladsaxe-borgere betaler. Ring til din bopælskommune for at få oplyst taksten.
Ungdomsklub (ung i Gladsaxe): Ja. Ring til din bopælskommune for at få oplyst taksten. Det kan som udgangspunkt kun lade sig gøre, indtil dit barn fylder 18 år. Årsagen til dette er, at din bopælskommune kan afvise at betale det mellemkommunale tilskud, når den unge er over 18 år.

Det skyldes i langt de fleste tilfælde, at opkrævningen for pågældende måned allerede var dannet, da du fik bevilget dit fripladstilskud.
Hvis du allerede har betalt, eller vælger at betale det fulde beløb, vil det manglende fripladstilskud blive fratrukket din næste opkrævning. Har du efter denne regulering stadig penge til gode, vil de automatisk blive udbetalt til din NemKonto, såfremt du ikke skylder penge til Gladsaxe Kommune.
Har du ikke mulighed for at betale det fulde beløb, bedes du kontakte opkrævningen på tlf. 39 57 50 98 eller via e-mail: opa@gladsaxe.dk for at aftale nærmere.

Forbliver dit barn indmeldt i den kommune I flyttede fra, skal Gladsaxe Kommune opkræve for pladsen fra den dato, hvor I er registreret med bopæl i Gladsaxe. Din tidligere kommune skal stoppe opkrævningen dagen før flyttedato. Opkræves du stadig af din tidligere kommune, eller har du allerede betalt for pladsen efter flyttedatoen, skal du kontakte din tidligere kommune for at få pengene retur.
OBS - Taksten du opkræves er en udregnet takst jf. lovbekendtgørelse 748 af 20. juni 2016 §41.
Taksten er udregnet ud fra institutionskommunens bruttodriftudgift (hvad koster det at have dit barn gående) sammenholdt med Gladsaxe Kommunes tilskud til en lignende plads.
Der gøres opmærksom på, at pladsen kan blive dyrere eller billigere, end det du betalte tidligere.

Selvom du har 100 % i fripladstilskud, kan der være en egenbetaling, hvis du bor i Gladsaxe Kommune, og dit barn er indmeldt i en anden kommune. Det skyldes, at Gladsaxe Kommune kun giver tilskud op til, hvad en lignende plads koster i Gladsaxe Kommune.

Nej, når feriepengene bliver udbetalt til dig fra Feriekonto, har det ingen betydning for dit fripladstilskud, da du allerede er blevet beskattet af dem. Beskatningen skete den måned, de blev registreret i SKATs indkomstregister og derfor indgik i beregningen.

Du skal tjekke din lønseddel (husk, at det er beløbet før skat fratrukket evt. ATP og AM-bidrag). Hvis beløbet fra lønsedlen ikke svarer overens med beløbet fra reguleringsbrevet, kan du oprette en indsigelse via Digital Pladsanvisning. Læs evt. under ”hvordan laver jeg en indsigelse”.
OBS - Er det i april/maj måned, skyldes det som regel, at du har en overenskomst, som sikrer dig ferie med løn. Du har derved ret til et procentvist ferietillæg. Dette tillæg udbetales ofte sammen med april lønnen. Da det er skattepligtig indkomst, skal det indgå i genberegningen af fripladstilskuddet. Det kan også skyldes, at du har fået udbetalt 6. ferieuge.

Nej, fripladstilskuddet følger dig. Systemet finder selv ud af, at tilskuddet også skal gives på barn nr. to osv.

Hvis du, i forbindelse med en genberegning af dit fripladstilskud, har fået et brev om månedlig regulering, vil det økonomiske mellemværende foregå mellem dig og Gladsaxe Kommune.

Hvis det er en varig ændring anbefales det, at du indsender en ny ansøgning med den korrekte indkomst. Den vil gælde fra næstkommende første efter indsendelsen af ansøgningen.

Log ind på Digital Pladsanvisning. På forsiden, hvor du kan se de grønne bokse, skal du følge det scenarie der hedder ”ÆNDRING AF INDKOMST VED FRIPLADSTILSKUD”.
OBS - er du selvstændig, skal du følge det scenarie der hedder ”FRIPLADSTILSKUD/SELVSTÆNDIG”.

Det skyldes i langt de fleste tilfælde, at den social pædagogiske friplads er udløbet.
Du skal kontakte Familieafdelingen på tlf. 39 57 54 10 eller via e-mail: familie@gladsaxe.dk
Først når Familieafdelingen giver skriftlig besked til Forældrebetalingen om forlængelse af social pædagogisk friplads registreres det i systemet, så opkrævningerne ophører/frafalder.

Er du uenig i beløbene fra brevet om månedlig genberegning eller årlig regulering, har du mulighed for at lave en indsigelse indenfor tidsfristen.
Log ind på Digital Pladsanvisning. På forsiden, hvor du kan se de grønne bokse, er der nedenunder boksene nogle links. Vælg det link der passer til din indsigelse.
OBS - Når du har lavet indsigelsen, vil tilbagebetalingskravet afvente, at sagen behandles manuelt. Du får et afgørelsesbrev i din e-Boks, når indsigelsen er behandlet.

Gladsaxe Kommune skal, fra den dato du er registreret med bopæl i Gladsaxe, opkræve for dit barns plads i den anden kommune. Har du betalt for pladsen fra flyttedatoen til din fraflytterkommune, skal du ringe til dem og få pengene retur.

Det kan skyldes, at det er et tilbagebetalingskrav i forbindelse med en genberegning af dit fripladstilskud fra før udmeldelsen.
Det kan også skyldes, at udmeldelsen er foretaget efter opkrævningen var dannet. Hvis det er tilfældet, vil der automatisk blive modregnet ved næste opkrævning. Er der ikke nogen næste opkrævning, vil for meget indbetalt beløb blive udbetalt til din NemKonto, såfremt der ikke skyldes noget til Gladsaxe Kommune.

Første gang du opkræves, modtager du et girokort i din e-Boks. Det skal du betale manuelt, og du kan, hvis det ønskes, tilmelde fremtidige opkrævninger til betalingsservice. Dette gøres ved den første betaling.
Ved spørgsmål omkring tilmelding til betalingsservice, skal du kontakte din bank eller Gladsaxe Kommunes opkrævningskontor på tlf. 39 57 50 98 eller via e-mail: opa@gladsaxe.dk

Det skyldes i langt de fleste tilfælde, at dit barn er skiftet fra børnehave til SFO.
Ved dette skift skal du betale den første regning manuelt og oprette en ny betalingsserviceaftale.
Ved spørgsmål omkring tilmelding til betalingsservice, skal du kontakte din bank eller Gladsaxe Kommunes opkrævningskontor på tlf. 39 57 50 98 eller via e-mail: opa@gladsaxe.dk

Nej, det har ingen betydning, da det er den personlige indkomst (indkomsten før fradraget), der bruges i beregningen. Det vil kun have betydning for, hvor meget du vil få udbetalt til din lønkonto.

Ja, dit barn må godt blive gående i Gladsaxe Kommune. Du skal dog være opmærksom på, at Gladsaxe Kommune vil bede din nye bopælskommune om at opkræve for pladsen fra flyttedatoen. Det kan vise sig at blive dyrere eller billigere, end da I boede i Gladsaxe Kommune.
Du skal ringe til din nye bopælskommune for at få oplyst taksten.

Nej, det er kun den forældre, der har samme folkeregisteradresse som barnet, der kan opskrive og udmelde barnet.

Pladsanviserne har kunnet se, at der ikke bliver plads i de ønskede børnehuse/dagpleje til behovsdato, så derfor bliver du tilbudt en anden plads så tæt på hjemmet som muligt.

Pladsanvisningen skal overholde pasningsgarantien, hvilket i nogle tilfælde kan betyde, at du får tilbudt en plads længere væk fra hjemmet, for at dette kan overholdes.

En garantiplads betyder, at kommunen skal tilbyde en plads senest tre måneder efter opskrivningstidspunktet, såfremt barnet er fyldt mindst 5½ måned. Pladsgarantien indebærer ikke en garanti for en plads i et bestemt dagtilbud eller område.

Dit barn er som udgangspunkt garanteret en plads, i det dagtilbud søskende går i.
Hvis der ikke er skrevet op i god tid, er det ikke sikkert, at der er plads i det dagtilbud til den ønskede startdato, og du derfor må vente til næste frie plads.

Nej, det skal du selv gøre via Digital Pladsanvisning.
Du finder den Digitale Pladsanvisning via kommunens hjemmeside www.gladsaxe.dk eller Borger.dk.

Ja, det kan du godt. Så længe du ikke har modtaget et tilbud, kan behovsdatoen altid ændres.

Ja, det kan du godt. Så længe du ikke har modtaget et tilbud, kan prioriteringen altid ændres.

Nej, hvis du ændrer dine ønsker, bliver det med ny anciennitet.

Nej, det kan du ikke. Du skal ringe til Pladsanvisningen for at få oplyst dit barns placering på ventelisten.
Pladsanvisningen kan se dit barns placering på ventelisten tre måneder før behovsdato. Det betyder, at placeringen du får oplyst, er den aktuelle placering på forespørgselsdatoen.

Der er mange dagtilbud i Gladsaxe Kommune, og anvisningen tager tid, så derfor vil nogen forældre få besked før andre.

Det afhænger af, hvilket tilbud du har modtaget. Alle dine opskrivninger vil blive lukket, hvis du har fået tilbud til din første prioritet. Har du fået tilbud til din anden eller tredje prioritet, eller inden for dit bopælsområde, vil disse opskrivninger blive lukket, og du vil kun beholde din opskrivning til din første prioritet. Har du fået tilbudt en plads, som ikke er dit ønske eller som ligger uden for dit bopælsområde, vil du beholde alle dine opskrivninger.

Hvis du siger nej til et tilbud til din første prioritet, vil alle dine opskriver blive lukket, og du skal genopskrive digitalt med ny anciennitet. Hvis du siger nej til et tilbud til din anden eller tredje prioritet, vil begge opskrivninger blive lukket og pladsanvisningen har op til 3 måneder fra den tilbudte startdato til at finde en ny plads.

Dit barn kan tidligst starte, når det er fem en halv måned gammelt.
Ønsker du at få anciennitet fra fødselstidspunkt, skal du opskrive dit barn til institutionsplads via Digital Pladsanvisning senest 2 måneder efter fødselstidspunkt. Gøres det ikke, vil du få anciennitet fra opskrivningstidspunkt.

Hvis du siger nej til en tilbudt plads, som ligger udenfor dit bopælsområde og ikke er dit ønske, vil du beholde alle dine opskrivninger. Pladsanvisningen har dog op til 3 måneder fra den tilbudte startdato til at finde en ny plads.

Hvis du får tilbudt en plads indenfor dit bopælsområde, som ikke er dit ønske, vil din anden og tredje prioritet blive lukket og du vil kun beholde opskrivningen til din første prioritet samt pladsanvisningen har op til 3 måneder fra den tilbudte startdato til at finde en ny plads.

Hvis du får tilbud til din første prioritet, vil alle dine opskrivninger blive lukket, uanset om det ligger udenfor eller indenfor dit bopælsområde. Hvis du får tilbud til din anden eller tredje prioritet vil disse opskrivninger blive lukket uanset om det ligger udenfor eller indenfor dit bopælsområde, og du vil kun beholde opskrivningen til din første prioritet.

Nej, du skal acceptere tilbuddet via Digital Pladsanvisning.

På kommunens hjemmeside kan du finde et oversigtskort over de ni dagtilbudsområder, som kommunen er delt ind i.
Du finder det ved at gøre følgende:
Gå på kommunens hjemmeside www.gladsaxe.dk
Vælg familie, børn og unge
Vælg dagtilbud for de yngste
Vælg dagtilbud
Tryk på linket ”Vores søgefunktion og oversigt over dagtilbud”
Skriv adressen i boksen

Du kan skrive dit barn op via Digital Pladsanvisning tidligst tre måneder før, I får folkeregisteradresse i kommunen. For at opnå anciennitet (max tre måneder) skal du sende dokumentation i form af købs- eller lejekontrakt til pladsanvisningen@gladsaxe.dk eller via borger.dk (det anbefales, at sende dokumentationen som sikker post via borger.dk, samt at notere dit barns navn og fødselsdag). Derudover bedes du, ved opskrivningen af dit barn, skrive i bemærkningsfeltet, at du har sendt dokumentationen, da det letter sagsbehandlingen.

Anciennitetstidspunktet (max tre måneder) afgøres af, hvilken tilflytningsdato I er registreret med i folkeregisteret.

Eksempel 1: Har du skrevet dit barn op fire mdr. før tilflytningsdato og indsendt dokumentation, får du anciennitet fra tre mdr. før tilflytningsdato registreret i folkeregisteret.
Eksempel 2: Har du skrevet dit barn op en mdr. før tilflytningsdato og indsendt dokumentation, får du anciennitet fra opskrivningsdatoen.

Ja, hvis dit barn skal starte i en kommunal folkeskole, sker det automatisk pr. 31. maj.
Skal dit barn på privatskole, skal du selv udmelde via Digital Pladsanvisning. Gør du ikke det, vil det automatisk blive udmeldt 31. juli.

Det kan kun lade sig gøre, hvis dit barn går på den folkeskole i Gladsaxe Kommune, som SFO’en er tilknyttet. Ellers kan det ikke lade sig gøre.

Man er garanteret en plads på sin distriktsskole. Vælger man en anden skole end distriktsskolen, kan man kun blive optaget, hvis der er plads.
Ved yderligere spørgsmål vedr. skoleindmeldelse, kan du ringe på tlf. 39 57 53 28.

Nej, man kan ikke gå i SFO’en, når man ikke går på skolen.

Ja, det må dit barn godt. Barnet må dog kun være indmeldt i én skoleklub ad gangen.
Du melder ind via Digital Pladsanvisning.

Forældre har ret til at vælge et dagtilbud til deres barn i en anden kommune end deres egen. Kommuner har dog mulighed for at lukke ventelister for børn fra andre kommuner, blandt andet hvis pasningsgarantien er truet. Du kan holde øje med Gladsaxe Kommunes ventelistestatus på www.ventelistelukning.dk

Dagtilbud for de yngste