Forældreindflydelse

Forældre til børn i kommunens dagtilbud har mulighed for indflydelse via forældrekontaktudvalg, forældrebestyrelse og Dagtilbudsrådet.

Forældrekontaktudvalg

I hvert børnehus er der et forældrekontaktudvalg, der består af minimum 3 forældrerepræsentanter.
Forældrekontaktudvalget skal sikre den lokale dialog og sparring, og skal fungere som et forpligtende samarbejdsorgan, så forældrenes perspektiv inddrages i arbejdet med drift og udvikling af børnehuset.

 

Forældrebestyrelser

I hver områdeinstitution er der en forældrebestyrelse med det formål, at udvikle et samarbejde mellem personale og forældre om deres barns liv i dagtilbuddet.

Forældrebestyrelsen består af et antal forældrerepræsentanter, afhængig af dagtilbuddets størrelse, som vælges blandt forældre i de enkelte børnehuse i områdeinstitutionen og 2 medarbejderrepræsentanter, som vælges blandt alle medarbejderne fra områdeinstitutionens børnehuse.

Målet med forældrebestyrelsen er at udvikle forældrenes medvirken i dagtilbuddets arbejde gennem:

  • Indflydelse på det pædagogiske indhold
  • Indflydelse på dagtilbuddets drift og struktur
  • Fastsætte principper for institutionens arbejde
  • Fastsætte principper for samarbejdet mellem dagtilbud og hjem
  • Fastsætte principper for anvendelse af en budgetramme. Som minimum de børnerelaterede konti.
  • Indstillingsret til kommunen i forbindelse med ansættelse af personale
  • Inddragelse i udarbejdelsen og evalueringen af og opfølgningen på den pædagogiske læreplan.
  • Inddragelse i, hvordan dagtilbuddene kan samarbejde med lokalsamfundet.
  • Inddragelse i dagtilbuddenes arbejde med at skabe rammer for gode overgange for børn.


Dagtilbudsråd

Dagtilbudsrådet er et rådgivende organ for kommunens dagtilbudsområde.

Dagtilbudsrådet består af formændene fra forældrebestyrelserne, og dagplejens bestyrelse og et forældrevalgt bestyrelsesmedlem fra de selvejende institutioners bestyrelse samt 2 repræsentanter udpeget af de lokale faglige organisationer, der har medlemmer beskæftiget i dagtilbuddene, 1 repræsentant udpeget af områdeledergruppen samt hele Børne- og Undervisningsudvalget.

Formanden for Børne- og Undervisningsudvalget er formand for Dagtilbudsrådet.

Styrelsesvedtægten

Formålet med oprettelse af forældrebestyrelser, sammensætningen  og hvilke opgaver det har, kan du læse om i Styrelsesvedtægten for forældrebestyrelser i Gladsaxe Kommunes børnehuse og dagpleje.

Tavshedspligt

Forældrebestyrelsen er omfattet af forvaltningslovens regler om tavshedspligt.

Et medlem af en forældrebestyrelse har tavshedspligt, når der er tale om oplysninger, der efter loven er betegnet som fortrolige, eller som det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser.

Der kan f.eks. være tale om enkeltpersoners interesse i, at oplysninger om deres personlige, herunder økonomiske, forhold beskyttes. Eksempelvis ved ansættelser hvor forældrebestyrelsesmedlemmer får personlige oplysninger og deltager i en ansættelsessamtale. Både ansøgning og samtale er beskyttet af tavshedspligten.

Tavshedspligten gælder med hensyn til fortrolige oplysninger jf. forvaltningslovens § 27, stk. 1.

Lokaleanvendelse

Dagtilbuddets lokaler må af personale og forældrebestyrelse anvendes til formål, som knytter sig til tilbuddets opgave og drift drift.

Dagtilbuddet kan således arrangere mødevirksomhed, forældrearrangementer, børneaktiviteter m.v., som knytter sig til opgaveløsningen, også på tidspunkter som ligger udenfor institutionens normale åbningstid, uden at forvaltningen forinden er forespurgt.

I situationer, hvor lokalerne ønskes udlånt til andre formål - f.eks. til foreninger, “private” arrangementer, skal forvaltningen, forinden der gives tilsagn om udlån, være forespurgt skriftligt.

For de dagtilbud, der disponerer over en sal, kan der gælde særlige regler for udlån af salen. Sådanne særlige regler skal være aftalt mellem dagtilbuddet og forvaltningen.

 

Dagtilbud for de yngste