Lokaleanvendelse

Dagtilbuddets lokaler må af personale og forældrebestyrelse anvendes til formål, som knytter sig til tilbuddets opgave og drift drift.

Dagtilbuddet kan således arrangere mødevirksomhed, forældrearrangementer, børneaktiviteter m.v., som knytter sig til opgaveløsningen, også på tidspunkter som ligger udenfor institutionens normale åbningstid, uden at forvaltningen forinden er forespurgt.

I situationer, hvor lokalerne ønskes udlånt til andre formål - f.eks. til foreninger, “private” arrangementer, skal forvaltningen, forinden der gives tilsagn om udlån, være forespurgt skriftligt.

For de dagtilbud, der disponerer over en sal, kan der gælde særlige regler for udlån af salen. Sådanne særlige regler skal være aftalt mellem dagtilbuddet og forvaltningen.

 

Forældrebestyrelse