Kombinationstilbud

Kombinationstilbud med børnehus og fleksibel pasning

Hvad er et kombinationstilbud?

Fra 1. juli 2018 er det muligt at benytte sig af kombinationstilbud. Et kombinationstilbud er en fleksibel pasning, som består af en plads i et kommunalt, selvejende eller privat dagtilbud samt en fleksibel passer, som forældrene selv ansætter, til at passe barnet udenfor dagtilbuddets åbningstid.

Kan mit barn få et kombinationstilbud?
Dit barn kan få kombinationstilbud, hvis:

  • Begge forældres arbejde medfører et dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning på minimum 10 timer uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid.
  • Du som enlig forsørger har et arbejde, der medfører et dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning på minimum 10 timer uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid.

Omfanget af tiden i dagtilbuddet og pasningen hjemme skal opgøres som et gennemsnit over en periode på mindst fire uger.

Eksempel:

Mor er sygeplejerske og far er buschauffør. De har begge skiftende aften/nattevagter og dagvagter. Når mor eller far har dagvagt er deres barn Oskar på 4 år i dagtilbud. Når mor og far begge har aften eller nattevagt passes Oskar hjemme af en fleksibel passer. Mor og far beregner, at de over 4 uger i gennemsnit har brug for 15 timers fleksibel pasning om ugen.
 

Hvor meget kan jeg få i tilskud?
​Du kan få tilskud, hvis dit barn bliver passet af en fleksibel passer i mindst 10 timer om ugen. Kombinationstilbuddet er i alt på op til 49,5 timer fordelt mellem fleksibel pasning og dagtilbud. Tilskuddet kan højst udgøre 75 procent af jeres dokumenterede udgifter til den fleksible passers løn.

Det er muligt at modtage 85 % af det almindelige søskendetilskud. Det almindelige søskendetilskud udgør halvdelen af forældrebetalingen for den billigste plads.

Kontakt pladsanvisningen, og få beregnet hvor meget din samlede forældrebetaling for kombinationstilbuddet vil være.

Sådan søger du om tilskud
Kommunen skal godkende den fleksible pasningsordning, før du kan få tilskud. For at modtage tilskud skal du udfylde en pasningsaftale med din fleksible passer, der skal godkendes af kommunen. Du finder pasningsaftalen i den blå boks længere nede på siden.

Pasningsaftalen skal vise, at den fleksible passer lever op til følgende krav:

• Det er en forudsætning for kommunens godkendelse af ordningen, at den fleksible passer kan dokumentere tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne kommunikere med barnet, på et niveau, der understøtter, at barnet kan udvikle sine dansksproglige kompetencer. Derfor skal den fleksible passer f.eks. have gennemført 9. klasseprøven i dansk med mindst karakteren 2, bestået ”Prøve i Dansk 2”, eller et tilsvarende niveau.

• Den fleksible passer tilrettelægger tiden sammen med barnet, så den understøtter barnets opvækst i forhold til medbestemmelse, medansvar og forståelse for og oplevelse med demokrati samt samhørighed med det danske samfund.

Dokumentationen for, at den fleksible passer lever op til kravene, sker gennem en samtale mellem den fleksible passer og Dagplejen i forbindelse med godkendelsen. Her vil Dagplejen spørge ind til om den fleksible passer har ideer til, hvordan demokrati og medbestemmelse kan indgå i de aktiviteter, som tilrettelægges i tiden sammen med barnet. Eksempelvis ved måltider, når barnet skal lægges til at sove mm.

Vi indhenter også straffe- og børneattest på den fleksible passer.

Pasningsaftalen og bilag der dokumenterer din arbejdstid, gerne i form af vagtplan, skal sendes elektronisk til pladsanvisningen via sikker post, senest en måned inden du har behov for et kombinationstilbud. For at modtage tilskuddet skal du senest d. 1. i den efterfølgende måned sende en elektronisk lønkvittering til pladsanvisningen som viser din fleksible passers løn. Se nederst på siden i den blå boks for ansøgningsskema og lønkvittering.

Ordningen kan opsiges med 1 måneds varsel til den 1. eller 15. i måneden.

Vær opmærksom på at tilskud ikke kan søges med tilbagevirkende kraft.
 

​Du skal løbende dokumentere dit behov for kombinationstilbud
Hvis du har brug for kombinationstilbud over længere tid, skal du dokumentere det løbende. En gang om året skal du indsende dokumentation for dit fortsatte behov til pladsanvisningen via sikker post

Dagplejen fører tilsyn to gang om året
Minimum to gange årligt fører Dagplejen i Gladsaxe Kommune tilsyn med forholdene i den fleksible pasning. Tilsynet foretages der hvor den fleksible pasning finder sted. Får Dagplejen kendskab til, at forholdene i en fleksible pasning er uforsvarlige, kan Dagplejen tilbagekalde en godkendelse af en eksisterende pasningsaftale. 

Derudover beder kommunen stikprøvevis, om dokumentation for, at oplysninger om arbejdstid og pasningsbehov afgivet i forbindelse med ansøgningen er korrekt.

 

Kontakt

Pladsanvisning

Rådhus Alle 5
2860 Søborg
Telefon: 39 57 64 00
Send digital post

Dagtilbud for de yngste