Vedtægter for Fælleselevrådet

Herunder kan Fælleselevrådets vedtægter læses og downloades

Revideret 24. oktober 2016

Download vedtægterne her

Vedtægter for Fælleselevrådet

§ 1 Fælleselevrådets formål
Rådets formål er at samle og repræsentere elevernes/elevrådenes interesser i Gladsaxe Kommune, herunder:

  • At give eleverne mulighed for at videndele og idéudveksle mellem skolerne
  • At have et talerør ind i det politiske system
  • At blive hørt i forhold til politikker m.m. på skoleområdet
  • At styrke elevernes demokratiske forståelse
  • At styrke elevrådene på den enkelte skole
  • At være en høringspart og inspirationskilde for alle kommunale institutioner og organisationer der arbejder med børn og unge.

§ 2 Organisation
Alle folkeskoler og GXU i Gladsaxe Kommune skal hver være repræsenteret med to medlemmer (fx formand og næstformand fra hver skoles elevråd) og to suppleanter i Fælleselevrådet. Skolen meddeler inden udgangen af august måned hvert år navne og e-mailadresser på de 2 medlemmer og 2 suppleanter, der repræsenterer skolen i skoleåret. Ved afstemninger har hver skole 2 stemmer.

Stk. 2 Formand, næstformand og sekretær vælges på første ordinære møde.

Stk. 3 Fælleselevrådets medlemmer fungerer indtil nye medlemmer er valgt.

Stk. 4 Fælleselevrådet fungerer kollektivt. Uenigheder afgøres ved flertalsafstemning.

Stk. 5 Der skal være mindst 4 skoler repræsenteret på mødet, før rådet er beslutningsdygtigt.

Stk. 6 Der oprettes en ny Facebookgruppe hvert år, hvorigennem der kommunikeres og indkaldes til møder. Fælleselevrådets medlemmer melder sig til møder ved at acceptere ”Begivenhed”.

Der sendes også mails ud til alle.

Stk. 7 Suppleanter kan deltage på Fælleselevrådsmøder som observatører. Det vil sige at de ikke har stemmeret, med mindre de fungerer som suppleant. Suppleanterne tilmelder sig også på Facebook.

§ 3 Fælleselevrådets møder

Fælleselevrådet træffer beslutninger på møderne. Rådets medlemmer orienterer skolens elevråd via elevrådsmøder og skolens elever via SkoleIntra.

Stk. 2 Der afholdes et opstartskursus og 4 fastlagte ordinære møder i hvert skoleår. Møderne planlægges på opstartskurset.

Dagsorden til møderne udsendes mindst 5 dage før mødet på Facebook.

Stk. 3 Ekstraordinære møder kan indkaldes med kortere varsel via Facebook, e-mail eller telefon.

Stk. 4. Sekretæren skriver referat af møderne.

Stk. 5. Møderne holdes normalt på Gladsaxe Rådhus, men kan ved særlige lejligheder afholdes andre steder.

§ 4 Dagsorden

Formand, næstformand, sekretær og kontaktperson beslutter i samarbejde form og indhold på møderne. Der lægges op til, at møderne er spændende, vedkommende og aktive. Medlemmer kan stille forslag til dagsordenen. Forslag sendes til formandskabet og kontaktpersonen senest 3 uger før det ordinære møde. Dagsordenen bliver sendt ud på Facebook, hvor der oprettes en begivenhed, man kan melde sig til, så man kan se, hvem der kommer til mødet.

§ 5 Udvalg

Fælleselevrådet kan nedsætte udvalg. Udvalget kan fremlægge forslag til Fælleselevrådet. Der udpeges en tovholder blandt udvalgets medlemmer.

§ 6 Skoleråd

Fælleselevrådet udpeger i begyndelsen af hvert skoleår 2 medlemmer og 2 suppleanter til Skolerådet jf. Skolestyrelsesvedtægten. 

§ 7 Økonomi

Fælleselevrådet får dækket udgifter til afholdelse af møder, mad og forfriskninger. Andre udgifter i forbindelse med fx kurser, særlige arrangementer, oplægsholder o.l. aftales i samarbejde med kontaktpersonen.

§ 8 Ændringer af vedtægterne

Ændringer i vedtægterne kan ske efter behandling på et ordinært Fælleselevrådsmøde og skal vedtages med almindeligt flertal af de fremmødte.

§ 9 Fratagelse af post i Fælleselevrådet

Formandskabet og kontaktpersonen for Fælleselevrådet følger op på manglende fremmøde.

Definitioner

Formanden
Formanden er Fælleselevrådets leder.

Næstformanden
Næstformanden er formandens højre hånd og fungerer som formand, hvis formanden ikke er i stand til at udføre opgaverne som formand.

Sekretæren
Sekretæren skriver Fælleselevrådets beslutninger ned i et referat og sørger for at referatet bliver lagt ud til Facebookgruppen.

Alle medlemmer i Fælleselevrådet
Orienterer skolens elever og Elevråd om Fælleselevrådets beslutninger (evt. med hjælp fra kontaktlæreren) og melder tilbage til Fælleselevrådet.

Medlemmet sørger for at give suppleanten besked i god tid, hvis medlemmet ikke kan deltage i et Fælleselevrådsmøde.

Suppleanten
Suppleanten kan deltage i Fælleselevrådsmødet og kan blive inviteret, hvis et medlem ikke kan deltage.

Ordstyreren
Ordstyreren giver ordet til de enkelte medlemmer i rækkefølge efter håndsoprækning. 

Elevrådskontaktlærer
Hver skole har en kontaktlærer for skolens Elevråd.

Kontaktlæreren sikrer at referater m.m. bliver formidlet fra Fælleselevråd til skolens elever.

Kontaktpersonen
Kontaktpersonen hjælper og rådgiver Fælleselevrådets medlemmer og er tovholder for Fælleselevrådet. Hjælper med sparring, råd og vejledning ved planlægning af møderne. Sørger for bestilling af lokaler og forfriskninger til møderne. Kontaktpersonen har kontakt til elevrådskontaktlærerne på alle skolerne.

Download vedtægterne her

 

Fælleselevråd