Sagsbehandlingstider i Familieafdelingen

Fristerne er fastsat i henhold til retssikkerhedslovens § 3 stk. 2.

Der kan være situationer, hvor den angivne tidsfrist ikke kan overholdes. Årsagen kan være, at der f.eks. skal indhentes statusattest fra læge eller andre nødvendig oplysninger fra borger eller tredjepart med deraf følgende behov for partshøring.
Hvis fristen ikke kan overholdes, vil Familieafdelingen enten skriftligt eller mundtligt orienterer borgeren om, hvornår en afgørelse kan forventes.

Fristerne angiver, hvornår afgørelsen skal være truffet og ikke hvornår hjælpen sættes i gang.

De samme sagsbehandlingsfrister gælder også sager, der hjemvises af Ankestyrelsen. Fristen regnes fra modtagelsen af Ankestyrelsens afgørelse. Med modtagelse menes, når sagen er blevet tilgængelig for kommunen.

 

Merudgifter til børn

Lov om social service § 41.

Behandlingsfrist:  6 uger

Før en afgørelse træffes, skal der indhentes bl.a. lægelige oplysninger og andre oplysninger.

Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til forældre med børn med en funktionsnedsættelse

Lov om social service § 42.

Behandlingsfrist: 6 uger

Før en afgørelse træffes, skal der indhentes bl.a. lægelige oplysninger og andre oplysninger.

Personlig hjælp og pleje, aflastning samt vedligeholdelsestræning m.v.

Lov om social service §§ 83, 84, stk. 1 og 86, stk. 2, jf. § 44

Behandlingsfrist: 6 uger

Ledsagerordning for 12 til og med 17 årige

Lov om social service § 45.

Behandlingsfrist: 6 uger

Udgifter i forbindelse med konsulentbistand

Lov om social service § 11, stk. 4, nr. 1

Behandlingsfrist: 6 uger

Udgifter i forbindelses med prævention

Lov om social service § 11, stk. 4, nr. 2

Behandlingsfrist: 4 uger

Udgifter i forbindelses med foranstaltninger eller udgifter der erstatter en ellers mere indgribende og omfattende foranstaltning 

Lov om social service § 52a, stk. 1, nr. 1

Behandlingsfrist: 4 uger

Fristen er gældende fra det tidspunkt, hvor ansøgningen er modtaget og den børnefaglige undersøgelse er færdig.

Udgifter der bevirker, at en anbringelse uden for hjemmet kan undgås eller at en hjemgivelse kan fremskyndes

Lov om social service § 52a, stk. 1, nr. 2

Behandlingsfrist: 4 uger

Fristen er gældende fra det tidspunkt, hvor ansøgningen er modtaget og den børnefaglige undersøgelse er færdig.

Udgifter der kan bidrage til en stabil kontakt mellem forældre og barn under barnets anbringelse uden for hjemmet

Lov om social service § 52a, stk. 1, nr. 3

Behandlingsfrist: 4 uger

Fristen er gældende fra det tidspunkt, hvor ansøgningen er modtaget og den børnefaglige undersøgelse er færdig.

 

Behandlingsmæssig friplads

Lov om dagtilbud § 43, stk. 1 nr. 3

Behandlingsfrist: 6 uger

Socialpædagogisk friplads

Lov om dagtilbud § 43, stk. 1, nr. 4 og § 76, stk. 1, nr. 2

Behandlingsfrist: 6 uger

Hjælp fra en socialrådgiver