Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, i daglig tale PPR, er en tværfaglig enhed i Gladsaxe Kommune under Familie og Rådgivning i Børne- og Kulturforvaltningen. Medarbejderne i PPR er psykologer, talehørekonsulenter, ressourcekonsulenter med lærer -eller pædagogbaggrund, specialpædagoger, flersprogsvejledere, læsekonsulent og ergoterapeut.

PPR’s kerneopgave er at understøtte udsatte børn og unge i alderen 0-18 år i forhold til at sikre en optimal udvikling, trivsel og læring. Derfor yder vi rådgivning og vejledning både til børnene, de unge og deres forældre, og til de professionelle, der bidrager til deres trivsel og udvikling. Formålet er at bistå børnene og de unge i deres udfordringer og fremme deres lærings- og udviklingsmuligheder i deres almene, lokale miljø.

PPR indgår i det tidlige og forebyggende tværfaglige samarbejde på børne- og ungeområdet og arbejder tæt sammen med barnet eller den unge selv samt deres forældre og dagtilbuddet eller skolen. Derudover samarbejder vi med UU -og SSP-vejledere, Sundhedsplejersker, rådgivere fra Familieafdelingen, behandlere fra Udførerafdelingen, Jobcentret, almenpraktiserende læger og Børne- og Ungdomspsykiatriske afdelinger.

PPR´s personale er inddelt i 9 teams, der hver er tilknyttet et skoledistrikt og et børnehusområde, og som betjener både skole og dagtilbud, incl. dagplejen og privatskoler. Alle teams har medarbejdere fra hver af de nævnte faggrupper i PPR, så de mange fagligheder kan bidrage til en helhedsorienteret og nuanceret tilgang til barnet og/eller gruppen i alle distrikterne. Se boks med teamoversigt.

Henvendelse til barnets PPR-team kan ske gennem dagplejen/børnehuset/skolen eller direkte på mail/ telefon. 

Retningslinjer

PPRs medarbejdere er underlagt tavshedspligt og samtaler med os er fortrolige, medmindre vi får viden om kriminalitet, vold eller andre forhold, som vi har pligt til at videregive. Der kræves samtykke fra forældremyndighedsindehaver til, at PPR kan arbejde med et konkret barn eller en ung under 15 år. PPR har pligt til at føre ordnede notater under barnets cpr.nr. og til at gemme notaterne i et sikkert IT-system. Der kan altid begæres aktindsigt i hele sagen af forældremyndighedsindehaver.  

PPR kan give vejledning til professionelle og borgere uden samtykke fra forældre, når det ikke drejer sig om et konkret barn. 

 

 

Kontakt

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 54 10
familie@gladsaxe.dk

Støtte til familier, børn og unge