PPR-psykologerne

Psykologens kerneopgave i skolerne og dagtilbud er at støtte og medvirke til at kvalificere lærere og pædagogers daglige arbejde. Psykologen har også mulighed for at tilbyde samtaleforløb til forældre og ældre børn af kortere varighed (ca. 3-5 samtaler).

Hvem er vi?

PPR-psykologerne består af 14 psykologer, der betjener 10 skoler, 5 gruppeordninger, 63 børnehuse, dagplejeområdet, 6 privatskoler, unge på efterskoler og børn i dagbehandling. Desuden betjener vi Sprog- og Bevægelsescenteret i kommunen og løser borgerrettede opgaver for familieafdelingen og varetager diverse gruppeforløb. 

Hvad laver vi?

Psykologgruppen er kendetegnet ved at udføre mange forskellige opgavetyper, der løbende ændrer sig efter behov og krav hos brugerne og særligt bestræber sig på at holde sig velfunderet, både teoretisk, erfaringsmæssigt og organisatorisk. Psykologerne har særlig viden om børn og unge og deres kontekst og udvikling, der i perioder eller kontinuerligt kan have brug for særlig opmærksomhed. Psykologerne kan understøtte lærings- og udviklingsmiljøer, så alle skolens børn kan tilgodeses. Der fokuseres på muligheder og udvikling for det enkelte barn eller gruppen at børn med henblik på inklusion.

Læs mere om inklusion i kommunen her.

Vores rolle er primært at arbejde forebyggende og konsultativt ved at:

  • rådgive og vejlede professionelt personale, ledelse og lignende
  • deltage i netværksmøder og andre samtaler
  • observationer i lærings og udviklingskonteksten
  • tilbyde rådgivningsforløb til forældre og børn og unge
  • inddrage relevante samarbejdspartnere og koordinere den tværfaglige indsats
  • deltage i udvikling af inklusionstiltag
  • sikre kontinuitet på udfordrende sager

Hvem kan kontakte os?

Alle forældre, lærere, pædagoger i Gladsaxe Kommune kan henvende sig til PPR for at få råd og vejledning. Barnet behøver ikke at være indstillet til PPR, og vi kan arbejde konsultativt med familier og de professionelle. Forældrene skal give samtykke til at professionelle kontakter os omkring deres barn.

Indstilling til PPR og udarbejdelse af en vurdering

Vi arbejder i høj grad konsultativt med henblik på at flest mulige børn kan deltage i det almene faglige og sociale fællesskab. Når der har været arbejdet konkret med en problematik eller en sag, ofte igennem en længere periode, kan der være behov for en pædagogisk psykologisk vurdering (PPV) for at kvalificere det videre arbejde. I tilfælde, hvor der vurderes at barnet skal have støtte i over 9 timer (12 lektioner), kan skoleleder, i samråd med forældrene, indstille at vi udarbejder en PPV med anbefalinger for det videre arbejde.

Andre retningslinjer

PPR psykologerne er underlagt tavshedspligt og samtaler med os er derfor fortrolige. Vi har journalpligt i indstillede sager med børn, og der kan begæres aktindsigt af sagens parter. I praksis, tilrettelægger vi i PPR vores arbejde, så det sker på den for barnet og dets forældre mest hensigtsmæssige måde.

Vi arbejder hele tiden med at udvikle og målrette psykologydelserne efter borgernes, skolernes og dagsinstitutionernes behov – så vi kan hjælpe med, det der giver mening for jer, og for at skabe positiv udvikling for børn i Gladsaxe Kommune. 

Kontakt

Psykologerne

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 54 10

Hjælp fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning