Om tale- og hørelærerne

Hvem kan vi hjælpe?
Tale- og hørelærerne yder særlig indsats i forhold til småbørn og skolebørn med tale- og sprogvanskeligheder herunder:

  • forsinket sprogudvikling
  • udtalevanskeligheder
  • stammen
  • stemmeproblemer
  • læbe-ganespalte

Hvem er vi, og hvad kan vi gøre?
Tale- og hørelærere er i forhold til deres arbejdsområde tilknyttet et bestemt antal daginstitutioner, dagplejer og skoler. Tale- og hørelærerne har arbejdsplader på Gladsaxe Rådhus og på skolerne.

Ydelser
Tale- og hørelærerne deltager i opstartsmøder mellem barnets nærmeste (forældre, daginstitution/dagpleje, skole/SFO).

Tale- og hørelærerne undersøger børn og kan udarbejde en tale/hørepædagogisk vurdering. I samarbejde med forældre og daginstitution/dagpleje, skole og SFO samt evt. psykolog og fysioterapeut udarbejdes en handleplan for barnet. 

Der ydes konsultativ bistand og vejledning til barnets forældre, pædagoger i daginstitution og SFO, støttepædagoger, dagplejer eller i grupper. 

Tale- og hørelærerne yder tale/hørepædagogisk bistand til de udskilte foranstaltninger såvel til småbørn som skolebørn.

Tale- og hørelærerne er med til at sikre kontinuitet mellem daginstitution og skole for børn med sproglige vanskeligheder.

På baggrund af tilbuddet til alle forældre om en sprogvurdering af tre-årige børn, vejledes personaler i daginstitutionerne i forhold til fokusbørn, der skal have et særligt sprogpædagogisk tilbud i institutionen. Desuden varetager tale- og hørelærerne den talepædagogiske bistand til de børn, der ud fra vurderingen har behov for denne bistand. 

Tale- og hørelærerne foretager den obligatoriske sprogvurdering af alle børn i børnehaveklassen og udarbejder handleplaner i samarbejde med forældre og lærere, især med henblik på læseindlæringen.
Alle tosprogede børn i Gladsaxe Kommune skal sprogvurderes, når barnet fylder 3 år, hvis nødvendigt 4-5 år og inden skolestart. I Gladsaxe Kommune er det en tale- og hørelærer, der står for sprogvurderingen.

Hvordan arbejder vi?
Overordnet arbejder tale- og hørelærerne ud fra et kommunikativt syn, hvor sproget tilegnes i relationer med voksne og børn. Barnet skal være aktivt handlende i forhold til sine omgivelser for at kunne eksperimentere med nye sproglige områder. Ud fra kommunikation arbejder vi med mere specifikke delområder fx sprogforståelse, ordforråd, sætningsopbygning, udtale m.m. Barnet eksperimenterer i sammenhænge frem for at træne.

Forældre opfordres til i daglige gøremål, højtlæsning, leg (for mindre børn) m.m. at inddrage barnet og tydeliggøre de delområder, der kan volde besvær uden at rette og træne.

Forskellige metoder tages i anvendelse afhængigt af barnets vanskeligheder. Vi følger hele tiden op på særlige nye tiltag, som tale/hørelærerne uddannes i og således kan anvende i undervisning og vejledning.

Hvordan arbejder vi sammen?
Tale- og hørelærerne arbejder tværfagligt i distriktsteams og samarbejder på tværs i Skole og Familie, i Daginstitutionsafdelingen og i Skoleafdelingen. Herudover deltager tale/hørelærerne i et samarbejde med Børneklinikken, hospitaler og andre specialister i forhold til enkeltsager. Forældre er inddraget i arbejdet ved at direkte at være deltagende eller ved opfølgende vejledning.

Hvordan kommer du i kontakt?
Tale- og hørelærerne kan kontaktes af forældre og professionelle ved direkte henvendelse pr. telefon eller mail. Forældre kan desuden henvende sig gennem barnets dagtilbud eller skole. Såfremt der skal ydes tale- og hørepædagogisk bistand deltager tale- og hørelærerne i et opstartsmøde mellem barnets nærmeste (forældre, daginstitution/dagpleje, skole/SFO). Du er velkommen til at kontakte tale- og hørelærerne ved hjælp af kontaktoplysningerne nederst på siden.

Tale- og hørevanskeligheder