Tilbud til børn med tale/sprogvanskeligheder

Der eksisterer flere tilbud i Gladsaxe kommune til børn der har tale- eller sprogvanskeligheder

Småbørn 0-6 år

Alt talepædagogisk arbejde med småbørn foregår sammen med forældre og barnets dagtilbud. Forældrene til småbørnene kan komme på Gladsaxe Rådhus med barnet til sproglige vurderinger, undervisning og vejledning. 

Tale- og hørelæreren kan observere barnet i dagtilbuddet og vejlede pædagoger, støttepædagoger og dagplejer. Tale- og hørelæreren kan deltage i tværfaglige netværksmøder i institutionerne

 

Skolebørn 6-18 år

På skoleområdet foregår det talepædagogiske arbejde i samarbejde med lærerne evt. psykolog og fysioterapeut om særlig sprogstimulering, tidlig læsehjælp og specialundervisning. Forældrene er med i den udstrækning, det kan lade sig gøre i undervisningen af børn med sproglige vanskeligheder eller børn med andre specifikke vanskeligheder. I børnehaveklassen får forældrene en skriftlig tilbagemelding om de sproglige vurderinger, der foretages. Der følges herudover op sammen med børnehaveklasselederen ved samtaler med forældrene. Forældrene forberedes af tale- og hørelæreren på den sproglige vurdering ved et forældremøde, hvor især sammenhængen mellem sprog og læsning gennemgås.

Lærere og SFO personale vejledes især om, hvordan der abejdes med sproglige forudsætninger for læsning, og hvordan der tages hensyn og kompenseres i forhold til forskellige elevers specifikke vanskeligheder.

Tale- og hørelæreren deltager i skolernes specialteam, ved klassekonferencer og læsekonferencer i indskolingen.

Der samarbejdes herudover med skolekonsulenter og Videnscenter.

 

Du kan også læse mere om Sprog- og Bevægelsescenterets tilbud og Taleklassen.

Fælles for alle tilbuddene er, at det er en tale- og hørelærer der skal visitere barnet til tilbuddet. Hvis du er interesseret i at høre mere om de forskellige tilbud og om det kunne være relevant for dit barn, skal du derfor kontakte en tale- og hørelærer.

 

Tale- og hørevanskeligheder