Taleklassen

Formålet er at give børnene et grundlag for efter et, to eller tre år at gå videre til almindelig folkeskoleklasse.

Taleklassen på Værebro Skole omfatter børn i indskolingen, som har så alvorlige sprog- og talevanskeligheder, at det vurderes, at barnet ikke kan blive tilgodeset/begå sig i en almindelig klasse.

Tale- og sprogvanskeligheder kan være mangeartede. Det kan være svære udtalevanskeligheder, som gør det vanskeligt at forstå, hvad barnet siger, og der kan være vanskeligheder med at opfatte, hvad andre siger. Det kan også være vanskeligheder med selv at udtrykke sig, fordi barnet kan have svært ved at huske ord eller udtrykke sig i hele sætninger.

Eleverne skal videre efter maximalt tre år i taleklassen. De fleste overgår til almindelig klasse - et mindretal fortsætter i specielle klasser eller skoler.

Formål
Formålet er at give børnene et grundlag for efter et, to eller tre år at gå videre til almindelig folkeskoleklasse. Opgaven er først og fremmest at arbejde med børnenes sproglige vanskeligheder ved:

  • at understøtte børnenes lyst til at bruge sproget i kommunikation med andre: lytte, forstå, svare relevant og udtrykke tanker, behov og følelser.
  • at styrke børnenes selvværd.

Vi arbejder generelt ud fra Fælles Mål for indskolingen, og da sproglige vanskeligheder ofte medfører læsevanskeligheder, lægger vi særlig vægt på:

  • at børnene tilegner sig forudsætninger for læsning → færdigheder i begyndende læsning → læsefærdigheder. Sproglige vanskeligheder medfører ofte læsevanskeligheder, og der er derfor fokus på systematisk undervisning med vægt på fonologisk opmærksomhed og alfabetisk læsning.

Hvordan arbejder vi?
Taleklassen er en aldersintegreret klasse, dvs. at vi på samme tid arbejder på børnehaveklasseniveau, 1. klasseniveau og 2. klasseniveau.

Alt efter børnenes forudsætninger og målet for aktiviteten arbejder vi individuelt, i små grupper eller med hele klassen.

Vi lægger vægt på den kommunikative side af sproget, dvs. den meningsfulde samtale med de regler, der er gældende, fx turskift, initiativ m.m.

Hvad tilbyder vi?
Taleklassens klasselærer er tale- og hørelærer, og vi har derfor mulighed for at yde individuel tale- og sprogundervisning samt at tilrettelægge individuel specialundervisning i forhold til det enkelte barns sproglige vanskeligheder. Vi tilbyder ud over de almindelige skolefag svømning; bevægelse og rytmik vægtes højt.

Hvordan kommer du i kontakt?
Tale- og hørelæreren udfærdiger en ansøgning til taleklassen i samarbejde med forældrene, psykolog og fysioterapeut. Ansøgningen udformes på baggrund af den rapport, der afslutter barnets ophold i et intensivt tilbud fx dysfasigruppe i Sprog- og Bevægelsescentret. Herudover vedlægges en pædagogisk beskrivelse fra barnets daginstitution. Visitationsudvalget tager (sammen med leder for taleklassen) stilling til, om taleklassen er et relevant tilbud. Revisitation sker en gang om året.

Afslutning / udslusning
I samråd med forældrene afgør lærere, herunder tale- og hørelæreren, psykolog og leder for taleklassen, om et barn er klar til at forlade taleklassen. Hvis barnet overgår til almindelig klasse, gennemfører vi, i samarbejde med den modtagende skole, en besøgsordning, så barnet er så tryg som muligt ved skolestart på den pågældende skole. Før besøget holder vi et overleveringsmøde med den modtagende skoles ledelse, barnets kommende lærere, forældre og evt. relevante fagpersoner.
Hvis barnet skal overgå til et andet skoletilbud, ansøger psykologen om dette og indhenter diverse udtalelser.

Hvordan arbejder vi sammen?
Inden barnet starter i taleklassen, deltager det med sine forældre i et arrangement. Barnet og forældre kommer også på besøg i taleklassen. I taleklassen holder vi forældremøder og forældrearrangementer som i andre klasser. Herudover deltager forældre og børn i møder og arrangementer for indskolingen.
Vi holder hyppigt individuelle samtaler.

Fritidstilbud
Børnene benytter i næsten alle tilfælde Værebro Skoles SFO. Tilbuddet indgår ikke som en del af specialtilbuddet; kun i særlige tilfælde kan der tildeles støttepædagogtimer, og dette sker efter ansøgning på samme måde som for børn i de almindelige klasser.

Tilbud til børn med tale/sprogvanskeligheder