Forældresamarbejde

Forældre som aktive inklusionsressourcer

For at lykkes med inklusionsbestræbelserne er det nødvendigt, at de professionelle opfatter forældre som vigtige og nødvendige aktører og samarbejdspartnere og sørger for at finde måder, hvorpå alle forældre er med som inklusionsressource.

For at forældre kan fungere som inklusionsressource, skal man som professionel både overveje, hvordan man tilrettelægger samarbejdet med de enkelte forældre om deres barns deltagelse og trivsel i børnefællesskabet, og hvordan man skaber mulighed for, at alle forældre kan være aktivt deltagende og trives i forældrefællesskabet.

Opgaven med at etablere og værne om forældrefællesskabet i klassen kan nemt overses eller blive nedprioriteret. Men da vi ved, at netop forældrefællesskabets styrke er afgørende for børns inklusion og trivsel, er det en vigtig og nødvendig del af de professionelles arbejde at have opmærksomhed på og tage ansvar for at styrke forældrefællesskabet. Det er ikke indlysende, hvordan man gør det, og i nogle tilfælde kan det være rigtig vanskeligt at få øje på, hvordan det overhovedet kan lykkes at involvere forældrene. Ikke desto mindre ved vi, at det er afgørende for at inklusion kan lykkes, og derfor en opgave man som professionel er nødt til at tage alvorligt og bruge – om nødvendigt – mange kræfter på.

Nedenfor kommer nogle bud på hvordan man som professionel kan styrke sit inklusionsarbejde:

 • Sæt inklusion på dagsordenen i de sammenhænge, hvor forældre og lærere/pædagoger mødes omkring børns og unges liv. Særligt i forbindelse med foræl-dremøder er det vigtigt at have fokus på, hvordan forældrefællesskabet kan styrkes ved aktiv involvering og strategisk styring.

 • Sig tingene som de er og kommuniker direkte og løsningsorienteret

 • Skab mulighed for, at der i forældregruppen er åbenhed omkring elevers udfordringer, diagnoser og andet. Det kan hjælpe med til at afmystificere og vil hjælpe i forhold til at inkludere alle børn. Når noget er tys-tys, vil konsekvensen oftest være eksklusion. Åbenhed er for det meste lig med inklusion

 • Beslut dig for en positiv, åben og anerkendende tilgang til alle forældre

 • Hold fast i den positive tilgang, også når samarbejdet er under pres, og forældrene har få eller næsten ingen ressourcer til at indgå som partnere.

 • Involver dit team og/eller andre ressourcepersoner (fx inklusionsvejleder, socialrådgiver, din ledelse eller andre) i samarbejdet med forældre, når opgaven opleves for svær

 • Skolen/SFO’en er den professionelle part i samarbejdet, og den der skal følge op på en dialog eller et forløb, og det er vigtigt for opbygningen af et godt samarbejde med forældrene, at der er positive tilbagemeldinger og ros og signalet om, at vi sammen sagtens kan klare ”det her”

 • Husk at forældre er forskellige – ligesom børn – og derfor skal samarbejdet tilpasses de enkeltes evner og behov, for eksempel:

  • For nogle forældre fungerer mundtlig kommunikation bedst – andre har det bedst med skriftlighed. En generel rettesnor kan være, at det der går godt, kan tages på intra eller sms, mens det der er svært, bør tages mundtligt, enten telefonisk eller ansigt til ansigt  

  • Vær opmærksom på, om forældre har brug for tolk, både til forældremøder, forældresamtaler eller til oversættelse af skriftlige meddelelser, som barnet overleverer via sin postkasse

  • Nogle forældre efterspørger af sig selv meget viden om barnets trivsel og læring, andre forældre skal man som professionel aktivt opsøge for at sikre dia-log og engagement fra deres side

Inklusion kan ikke lykkes uden forældres opbakning og involvering!
 

Hjælp til professionelle