Vellykket overgang fra børnehus til SFO

Den særlige indsats i forbindelse med overgang fra børnehus til skolestart

I det følgende kan du læse om et eksempel på en vellykket overgang for et barn med særlige behov. Eksemplet bygger på erfaringer fra henholdsvis leder og personale i børnehus og SFO.

Baggrund for forløb

Forløbet omhandler et barn, som er begyndt i SFO i juni måned. I børnehuset, hvor barnet har gået, er der tilknyttet en støttepædagog, som sammen med personalet i hverdagen har løst denne særlige pædagogiske opgave. Barnet har nedsat funktionsniveau og svære problemer i familien.

Vigtige faktorer for en god overgang

På baggrund af forløbet kan der opstilles en række faktorer, der er vigtige for at sikre en god overgang fra børnehus til SFO. Her følger en oversigt over de faktorer, der har betydning for at overgangen fra børnehus til SFO lykkes samt en beskrivelse af, hvordan disse blev tilgodeset i den aktuelle sag:

  • Samarbejdet starter i god tid og indebærer min. 2 møder inden opstart 1. juni.

Første møde blev afholdt allerede i februar måned. I dette tilfælde var følgende inviteret: Souschef for SFO, primær pædagog for kommende 0.klasse, psykolog, sagsbehandler, støttepædagog fra støttekorpset, pædagog fra børnehuset, børnehusleder samt forældre.

  •  Opmærksomhed på processen.

Der var opmærksomhed på, hvad der evt. kunne være svært for familien og barnet i overgangsfasen, så der kunne tilbydes og søges om den støtte, der skal til for at overgangen kan forløbe så godt som muligt. I dette tilfælde blev der søgt og bevilliget støtte til, at familien kunne støttes i at arbejde med rutiner i hverdagen.

  • At få afholdt de møder, der skal til undervejs. Det kan være netværksmøder og koordineringsmøder.

I dette forløb blev der afholdt 2 møder. Begge møder blev initieret af børnehusleder og afholdt i børnehuset. Børnehusleder varetog at invitere de relevante samarbejdspartnere.

  • Etablere tillid via netværksmøderne.

Det var hensigtsmæssigt, at alle samarbejdspartnere mødte hinanden i god tid, og før der opstod en kravsituation. Det gav mulighed for sammen at lave en handleplan for forløbet frem mod skolestart.

  • Det er vigtigt, at alle parter er afklarede og forventningsafstemt i forhold til rammer og struktur i samarbejdet omkring barnet.

Endvidere var det vigtigt at drøfte, hvilket barn i vanskeligheder, der skulle modtages, og hvor struktureret, der kunne arbejdes. Hvordan kunne der samarbejdes om de opgaver og udfordringer, der kunne være i forbindelse med en overgang?

  • Hvis der i forvejen er en støttepædagog på barnet i Børnehuset, så lade denne forestå overgangsforløbet i den første måned.

Støttepædagogen gjorde det muligt at skabe tryghed for barnet i overgangen. Med sit kendskab til barnet kunne støttepædagogen være på forkant med de problematikker, der kunne opstå, og derved kunne eventuelle frustrationer og vredesudbrud minimeres.

  • En tæt og tillidsfuld forældrerelation.

Forældrene skulle i forløbet mærke, at de professionelle ville samarbejde, hjælpe og støtte hele vejen. Forældrene skulle føle, at de var med i alt, hvad der foregik. Derfor var der bl.a. i starten en tæt dialog i hverdagen med barnets primære pædagog. Det var en sårbar periode med ny og anderledes struktur for både forældre og barn.

  • Koordination og vidensdeling.

Det var barnets primære pædagog, der stod for at koordinere og vurdere, hvad der var nyttig viden, og for hvem denne viden var vigtig. Det samme gjorde sig gældende i relation til forældrene.

  • Velkendt struktur for alle, der skal samarbejde om at løse opgaven, så overgangen bliver vellykket og indkøringsperioden god.

Ved det andet møde inden starten den 1. juni, så dagsordenen således ud:

-Gennemgang af dagen i SFO og skole

-Køreplan for juni måned i SFO

-Rutiner i hverdagen

-Hvornår er det meget vigtig, at barnet er i SFO

-Første dag og forventninger til denne

-Eventuelle spørgsmål til overgang eller andet

  • At få noget velkendt med fra institutionen som støtte for barnet i overgangsfasen.

I dette tilfælde fik barnet noget af det legetøj med, som det var meget knyttet til. Dette skabte genkendelighed mellem de to steder.

En god og vellykket overgang i forløbet fra institution til skole er et vigtigt og godt fundament for det videre forløb.

Overgange i børns liv