Netværksplejefamilie


 

- at blive netværksfamilie for en I kender, kan I det?

Plejefamilier kan etableres på flere forskellige måder. Er I i slægt eller i familie med barnet kan I være plejefamilie for et barn I kender på 2 måder.

Privat døgnpleje
Enten aftaler I en privat ordning med barnets forældre uden forældrenes opholdskommune medvirker i anbringelsen. Denne ordning hedder privat døgnpleje.

Til alle plejefamilier, der indgår aftaler om en sådan ordning med et barn under 14 år, der opholder sig hos dem i mere end 3 måneder, skal der dog udstedes en plejetilladelse.

Plejetilladelsen udstedes kun, når den kommune plejefamilien bor i, kan antage at opholdet vil være til gavn for barnet.

Netværksfamilie
Her er tale om en foranstaltning, hvor et barn anbringes hos familiemedlemmer eller andre fra barnets netværk, hvor der i forvejen er en vis tilknytning.

At være netværksfamilie indebærer, at man aftaler arbejdsvilkår og handleplaner for barnet, på samme måder som de professionelle plejefamilier gør med den opholdskommune, som barnet kommer fra.

I bliver en "offentlig" familie på godt og ondt, idet det er afgørende for barnets udvikling, at I er i stand til at indgå i det samarbejde der kræves med såvel barnets forældre og den oprindelige opholdskommune. Samtidig vil I få dækket omkostningerne ved barnets ophold, idet der udbetales en fast skattefri ydelse hver måned fra kommunen og der således ikke er noget økonomisk mellemværende mellem jer og barnets biologiske familie.

Før I beslutter jer

Hvilke overvejelser er vigtige, før I beslutter jer?
I står formentlig i en situation, hvor det barn I kender allerede har boet hos jer i perioder. Følelsesmæssigt er I ikke i tvivl om at I vil hjælpe. Situationen er akut for barnet og for den gren af familien i tilhører og I føler, at I skal handle og træffe afgørende beslutninger for jeres og barnets fremtid hurtigt. Sådanne beslutninger er imidlertid svære, da det der er en god ide på kort sigt ikke altid er den bedste beslutning på længere sigt. Det kan faktisk være o.k. at I kan ændre holdning undervejs.

Mange netværksfamilier er ambivalente, når de skal træffe en beslutning, der formentlig skal vare resten af deres liv. Både I og barnet kan desuden have brug for, at den endelige løsning bliver en kombinationsløsning, hvor også en professionel plejefamilie har barnet boende.

Det vigtige er, at I bruger den tid der skal til for at I træffer den rigtige beslutning. Beslutningen skal kunne holde. Derfor skal den også træffes i samråd med forældrene, familien og netværket i øvrigt samt forvaltningen, der gennem hele anbringelsen skal kunne støtte jer.

At have et plejebarn er en fælles opgave for hele familien, der kræver rummelighed og gode ressourcer. Spørgsmål I kan stille jer selv:

 • Hvordan vil jeres egne børn reagere?
 • Hvordan vil jeres familieliv ændres? - f.eks. ferieplaner m.m.
 • Hvordan er det at stå til rådighed døgnets 24 timer året rundt?
 • Ofte kan barnet have manglet voksenkontakt og fællesoplevelser - Hvordan kan I som familie dække barnets behov? 
 • Hvordan kan vi leve med, at plejebarnet kun er til låns i kortere eller længere tid? F.eks.- at plejebarnets forældre beholder forældremyndigheden over barnet under plejeforløbet, og når som helst overfor forvaltningen kan forlange plejeforholdet stoppet?
 • Kan vi leve med at plejebarnet kun er til låns - at det fortsat er barnets forældre, der har forældremyndigheden?
 • Hvordan kan vi som familie - på trods af evt. forskellige holdninger - være i stand til at skabe et positivt samarbejde med barnets forældre? - med resten af familien? - Og med forvaltningen?
 • Hvordan vil samværene foregå?
 • Hvordan harmonerer mit nuværende arbejde med at blive plejefamilie? - vil det indebære, at det bliver nødvendigt at nedsætte arbejdstiden?
 • Er vi i stand til og parate til at modtage tilsyn, vejledning og supervision fra forvaltningen?

Forventninger til jeres kompetence som netværksplejefamilie er:

 • At I kan opdrage og give omsorg til barnet
 • At I kan etablere tilknytning til et barn, baseret på nærvær, kærlige følelser, kontinuitet og respekt for barnets ret til medbestemmelse
 • At I kan respektere og støtte relationer imellem barnet og dets familie
 • At I kan forpligte jer i et livslangt engagement
 • At I kan være en aktiv deltager i et professionelt team

Hvordan bliver jeg netværksfamilie?

Ved at kontakte familieplejekonsulenterne i Gladsaxe Kommune, kan I få tilsendt oplysnings- og ansøgningsskemaer, som udfyldes og returneres til os.

Herefter vil to af familieplejekonsulenterne komme på besøg hos jer, for yderligere information og godkendelse. Hvis I fortsat ønsker at gå videre med jeres ansøgning, skal I deltage på et grundkursus, som Gladsaxe Kommune afholder i samarbejde med Rødovre kommune. Først efter dette kursus kan I få en plejetilladelse, ansættes og modtage et plejebarn.

I forbindelse med ansættelsen som netværksfamilie indhenter vi oplysninger fra andre myndigheder og instanser. F.eks. straffeattest, børneattest (udvidet straffeattest), oplysninger om helbred, skatteforhold og evt. sociale sager i forhold til egne børn.

Som netværks døgnplejefamilie, vil I skulle deltage i Gladsaxe Kommunes 2 kursusdage og temaaftener om året. Disse kurser og temaaftener afholdes i samarbejde med Rødovre, Herlev, Gentofte og Lyngby kommuner.

Grundkursus

Familieplejeteamet i Gladsaxe Kommune udbyder grundkursus for nye netværksplejefamilier i samarbejde med Rødovre kommune. For tilmelding kontakt din familieplejekonsulent.

Grundkurset er lovpligtigt og er en del af plejegodkendelsen og opbygget efter KRITH-princippet (Kompetencer, Ressourcer og relationer, Inddragelse, Tillid, trivsel og tilknytning, Hverdag).

For plejefamilier