Hjælp til at vende hjem

Udlændinge med opholdstilladelse i Danmark kan søge om økonomisk støtte til at vende tilbage til deres hjemland.

Hvem kan søge om økonomisk støtte?

Flygtninge eller indvandrere med opholdstilladelse i Danmark har mulighed for at søge om økonomisk hjælp til at vende tilbage til hjemlandet. Den første rådgivning foregår hos Dansk Flygtningehjælp, der oplyser om rettigheder og giver besked til kommunen om at behandle de økonomiske krav i sagen.

På Dansk Flygtningehjælps hjemmeside kan du læse mere om rådgivningen. Du kan også få hjælp hos din kommune til at kontakte Dansk Flygtningehjælp.

Hvad er betingelserne for at få støtte?

For at få støtte til at vende hjem skal følgende betingelser være opfyldt:

 • Du skal have dansk opholdstilladelse
 • Dit ønske om at vende hjem skal være med henblik på permanent ophold 
 • Du skal ikke være i stand til at betale udgifterne til din hjemrejse eller genetablering i hjemlandet selv.

Hvad kan jeg søge støtte til?

Du kan søge støtte til en række ting i forbindelse med, at du vender tilbage til dit hjemland. Det gælder bl.a.:

 • rejseudgifter, fx til flybillet
 • transport af personlige ejendele
 • køb og transport af erhvervsudstyr til visse lande
 • genetablering i hjemlandet
 • sygesikring, medicin og personlige hjælpemidler.

Da hjælpen er behovsbestemt, er der ikke faste støttebeløb. Støtten fastlægges efter den enkeltes behov.

Ekstra støtte til ældre udlændinge

Ældre udlændinge har mulighed for at få yderligere støtte i form af en særlig forsørgelseshjælp i hjemlandet - reintegrationsbistand. Denne støtte bliver givet som en livslang ydelse eller som en forhøjet ydelse i fem år. Støttebeløbet bliver fastsat ud fra leveomkostningerne i hjemlandet.

Betingelserne for at få reintegrationsydelse er de samme som for andre udlændinge. Men derudover gælder der en række forhold:  

 • At udlændingen er fyldt 55 år, eller
 • opfylder betingelserne for førtidspension, eller
 • er fyldt 50 år og pga. helbredsmæssige grunde - eller andre forhold - ikke vil være i stand til at skabe sig et forsørgelsesgrundlag i hjemlandet.

Hvem udbetaler min reintegrationsbistand?

Kommunen træffer afgørelse om reintegrationsbistand og giver Udbetaling Danmark besked, når udbetalingen skal starte.

Hvis du har spørgsmål om din reintegrationsbistand, der ikke handler om udbetaling/overførsel af din bistand, skal du kontakte kommunen.

Når Udbetaling Danmark begynder at udbetale bistanden til dig, vil du modtage et brev med oplysning om udbetalingen. Du vil også modtage et bankskema. Du kan vælge at få udbetalt din bistand til en konto i en bank i Danmark eller i udlandet.

Udbetalingen sker hver måned bagud fra den 1. i måneden, efter du er flyttet til dit hjemland eller tidligere opholdsland. Bistanden er på din bankkonto den sidste hverdag i måneden.

Hvert år i januar måned sender Udbetaling Danmark dig en meddelelse om det månedlige beløb, som du kommer til at modtage.

Der er ændringer i mine forhold

Du har oplysningspligt. Det betyder, at du skal give Udbetaling Danmark besked, hvis der sker ændringer i dine personlige eller økonomiske forhold, fx:

 • ægteskab eller skilsmisse
 • adresseændring
 • nyt statsborgerskab
 • indtægtsændringer, også for en eventuel ægtefælle.

Ændringer kan have betydning for udbetalingen af din reintegrationsbistand.

Årlig kontrol

Én gang om året sender Udbetaling Danmark en leveattest, en civilstandserklæring og en indtægtserklæring til dig.

Du skal udfylde, underskrive og sende det hele retur inden 3 måneder.

Hvis du ikke sender oplysningerne retur, kan Udbetaling Danmark stoppe udbetalingen af din reintegrationsbistand.

Fortrydelsesret

Flygtninge og indvandrere, der ønsker at vende tilbage til hjemlandet med støtte, opgiver samtidig deres opholdstilladelse i Danmark. Du har som flygtning dog en fortrydelsesret på 12 måneder, efter du er vendt hjem. Fortrydelsesretten kan forlænges med yderligere 12 måneder, hvis du har en helt særlig grund hertil. Familiesammenførte til flygtninge har i særlige tilfælde også fortrydelsesret.

Din kommune kan kræve støtten tilbagebetalt, hvis de vurderer, at der ikke har været tale om et reelt forsøg på genetablering i hjemlandet. Indvandrere har ikke fortrydelsesret og siger endeligt farvel til deres ret til at bosætte sig i Danmark den dag, de forlader landet med støtte.

De skal efterfølgende søge visum eller en ny opholdstilladelse for at besøge Danmark igen.

Hvis du vil klage

Hvis du ikke er enig i afgørelsen, skal du klage inden fire uger. Vi skal så genvurdere afgørelsen inden fire uger, fra vi har modtaget din klage.

Hvis vi fastholder afgørelsen, sender vi din klage videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Du kan klage over Dansk Flygtningehjælps rådgivning i forbindelse med at vende hjem direkte til Dansk Flygtningehjælp.

ny i Danmark.dk

På ny i Danmark.dk kan du finde oplysninger om blandt andet arbejde, asyl og humanitært ophold.

ny i Danmark.dk

Kontakt

Jobcenter Gladsaxe

Gladsaxevej 372
2860 Søborg
Telefon: 39 57 66 20
Husk at bestille tid på jobnet.dk. Du skal registrere dig på standeren i Jobcentret, når du kommer til dit møde.

Åbningstider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Jeg er ny i Danmark