Facilitetsplanlægning idrætsområdet

Idræt og bevægelse er en væsentlig forudsætning for sundhed og velvære for alle borgere i Gladsaxe.


Her fås informationer om processen fra et anlægsønske bliver til og til den politiske proces går igang. Siden er opbygget i takt med, at der sker nyt i processen. Start med fordel nederst på siden. Senest opdateret 28.02.2019.


Alle idrætsforeninger og andre der tilbyder aktiviteter på idræts- og bevægelsesområdet inviteres hermed til at deltage i fællesmøde 19.03.2019 kl. 18-20 på Gladsaxe Rådhus. Hent invitation og tilmeld jer på arrangementer@gladsaxe.dk .


Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget besluttede 05.02.2019, punkt 4, at gentage processen i 2019. Læs mere om den politiske dagsorden på www.Gladsaxe.dk under menupunkt "Politik".

Kriterierne er opdateret efter udvalgets behandling, og kriterierne der indgår i analysen af nye anlægsønsker kan læses her.

Der er udarbejdet en mini-guide med bud på, hvad der er værd at overveje i forhold til et nyt anlægsønske. Mini-guiden kan læses her, og den lidt mere omfattende guide kan læses her.

Der er sendt invitation til alle idrætsforeninger i Gladsaxe til at deltage i fællesmøde 19.03.2019 kl. 18-20 på Gladsaxe Rådhus. Alle er velkomne og tilmelding skal ske på arrangementer@gladsaxe.dk , da vi byder på lidt at spise.


Sammenfatning af noter fra evalueringsmødet 29.11.2018 kan læses her.


Der blev afholdt evaluerings- og statusmøde 29.11.2018, og nu er den politisk besluttede proces nået gennem det første år:

Evaluerings- og statusmødet blev indledt med et oplæg fra Børne- og Kulturdirektør Thomas Berlin Hovmand. Oplægget kan hentes her.

Oplægget indeholdt bl.a. en status på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets indsatsområder - notat kan hentes her.

Evalueringsspørgsmålene var forinden udsendt, og notat med sammenfatning fra mødet kan læses her.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget vil på udvalgets møde 05.02.2019 behandle sag om, hvordan det fremtidige arbejde skal forme sig.


Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget drøftede 04.09.2018, punkt 3, proces i forbindelse med udmøntning af udviklingsplanen for idræts- og bevægelsesfaciliteter. Udvalget besluttede at afholde et evalueringsmøde med foreninger og øvrige aktører om deres syn på processen. Udvalget ønsker en status på de indsendte anlægsønsker i november 2017 og en tidsplan for en evt. tilsvarende proces i 2019.

Der afholdes derfor evaluerings- og statusmøde 29.11.2018, kl. 17.30-19.00. Mødet vil indeholde en kort orientering om det vedtagne budget, og der vil blive mulighed for at dem, der indsendte anlægsønsker i 2017, kan komme med en kort status på ønskerne.

Der vil blive en debat ud fra følgende inspirationsspørgsmål:

Intentionen var at skabe en åben og transparent proces om ønsker til anlæg.
1. Er det opfattelsen, at denne intention er indfriet?

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har vedtaget kriterier, der kan være med til at kvalificere anlægsønskerne.
2. Er det opfattelsen, at disse kriterier har medført en fair behandling af ønskerne?
3. Er der andre kriterier, der bør indgå?

4. Er repræsentationerne i planlægningsgruppen og dialogforum tilstrækkeligt repræsentative?
5. Er resultatet fra dialogforum et tilfredsstillende resultat?
6. Giver det mening, at processen gentages årligt?

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget vil på herefter på et kommende møde drøfte og fastlægge, hvordan processen skal foregå fremover.


Dialogforum holdt 03.04.2018 møde med henblik på afgivelse af prioriteret liste over ønskede anlægsopgaver til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget fik 12.06.2018 orientering om mødets drøftelser. Her er det muligt at læse afrapporteringen fra udvalgsbehandlingen.

Planlægningsgruppens behandling af indkomne anlægsønsker marts 2018:
Planlægningsgruppen har nu gennemgået alle indsendte ønsker. Planlægningsgruppens input til kvalificering af de indsendte ønsker, kan læses her. Planlægningsgruppens arbejde vil blive præsenteret til møde i Dialogforum 3. april 2018, hvor Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, FIGs bestyrelse, brugerbestyrelsen for Idrætsanlæggene, Børne- og Kulturforvaltningens medarbejdere samt idrættens repræsentanter i Folkeoplysningsudvalget deltager.

Spørgsmål besvares ved henvendesle til idrætschef Holger Kortbek på holkor@gladsaxe.dk eller 6160 2629 .


Planlægningsgruppens næste møde: 28.02.2018 - Referat.


Medlemmer i planlægningsgruppen er:
Formand for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Katrine Skov
Formand for brugerbestyrelsen på idrætsanlæggene Irene Chabior
Formand for Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe John Sørensen
Idrætschef Holger Kortbek


Guide til brug for præsentation af anlægsønsker.


Oplæg på fællesmødet om processen.


Med deltagelse af over 60 personer blev det første fællesmøde en stor succes. 13 foreninger, idrætsanlæggene og en privat aktør indmeldte ønsker til nye faciliteter. Anlægsønskerne kan fås ved henvendelse til de enkelte foreninger. På fællesmødet blev der indmeldt anlægsønsker fra følgende:

AB Skovdiget: Renovering af omklædningsrum og etablering af nyt samt slagsportscenter under motorvejen ved Skovbrynet Station.
Lyngby-Gladsaxe Volleyball: Klubhus ved Buddinge Skole.
Bagsværd Atletik Club: Atletikhal
AB Tennis, Gladsaxe Tennisklub og Bagsværd Tennisklub: Tennishal
Bagsværd Roklub: Udbygning af klubhusfaciliteter
GIF Svøm: Omfordeling af timer i Gladsaxe Svømmehal
Gladsaxe Ishockey og Gladsaxe Skøjteløber-Forening: Ny Skøjtehal
GIF Gymnastik: Gymnastik og bevægelsescenter
Gladsaxe Bordtennis Klub: Glat gulv i bordtennissal
Gladsaxe-Hero Boldklub: Kunstgræs på opvisningsbanen Gladsaxe Stadion, kunstbelægning på tennisbaner til brug for fodbold om vinteren, Bolden som samlingssted, lukning af Isbanevej til brug for streetfodbold
VB 1968: Ny omklædningsbygning
Go' Monkey: Klatrevæg
Idrætsanlæggene: Badesø og wellness i Friluftsbadet


Invitation til fællesmøde om udviklingsplanen 

Kultur-, Fritids- og idrætsudvalget inviterer til åbent møde med mulighed for at kunne præsentere tanker og idéer til nye anlægsønsker. Fællesmøde afholdes på Gladsaxe Rådhus den 29. januar 2018 kl. 19. Alle er velkomne. Læs invitationen og tilmelding skal ske på kultur@gladsaxe.dk inden 19. januar 2018.


Kultur-, Fritds- og Idrætsudvalget har fastlagt proces for, hvordan udviklingsplanens intentioner og anbefalinger til anlæg og renoveringer, kan udmøntes med respekt for det idrætsliv, som skal være aktivt i både 5, 10 og 15 år ud i fremtiden. Der er godkendt denne proces:

Fællesmøde: En gang om året kan alle idrætsforeninger og andre med interesse for området, præsentere sine anlægsønsker for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.

Planlægningsgruppen: Til at give en analyse af de indkomne anlægsønsker er der nedsat en planlægningsgruppe bestående af formanden for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, formanden for brugerbestyrelsen på idrætsanlæggene, formanden for FIG (Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe samt idrætschefen for idrætsanlæggene. De giver på baggrund af politisk godkendte kriterier en analyse af de indkome anlægsønsker. Kriterierne blev besluttet endeligt 05.12.2017 og kan læses her.

Dialogforum: Planlægningsgruppen fremlægger analysen af hvert enkelt indkommet anlægsønske for dialogforum, som er idrætsrepræsentanter i Folkeoplysningsudvalget, bestyrelsen i FIG, Kultur,- Fritids- og Idrætsudvalget, brugerbestyrelsen for idrætsanlæggene, idrætsanlæggenes ledelse samt Børne- og Kulturforvaltningen. Dialogforum afgiver prioriteret liste over ønskede anlægsopgaver til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.

Herefter er det op til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og Byrådet at finde de økonomiske muligheder for realisering.


Udviklingsplanen

Med udgangspunkt i facilitetsanalysen har Kultur-, Fritds- og Idrætsudvalget godkendt udviklingsplan for udvikling af idræts- og bevægelsesfaciliteter i Gladsaxe. Udviklingsplanen er resultat af en proces, hvor områdets interessenter, har været involveret.

Udviklingsplanen har fem fælles principper:

  • Vi udvikler vores idræts- og bevægelsesfaciliteter, så de understøtter Gladsaxe Kommunestrategi
  • Vi bruger det, vi allerede har - og bruger det optimalt
  • Vi sikrer, at det aktive liv bliver understøttet af gode faciliteter
  • Vi bidrager til et levende og aktivt byliv og rekreative udfoldelsemuligheder
  • Vi vægter kvalitet og bæredygtighed

Facilitetsanalysen

Idrættens Analyseinstitut udarbejdede i 2015 en analyse af, hvordan kommunens idræts- og bevægelsesfaciliteter kan tilgodese såvel unge som ældres ønsker til en aktiv livsstil. Analysen giver bud på, hvordan anlægsmæssige dispositioner kan understøtte udvikling og nytænkning i fritidslivet. Analysen indeholder en vurdering af den eksisterende facilitetsdækning, vedligeholdelsesstand og kapacitetsudnyttelse med inddragelse af idrætsfaciliteterne på kommunens skoler, og giver bud på visioner for den fremtidige udvikling af kommunens idræts- og bevægelsesfaciliteter. Analysen giver også bud på mulighederne for at inddrage kommunens naturområder og byrum som steder, der kan inspirere til bevægelse og aktiv leg.

Analysen er tilgængelig for alle. En elektronisk udgave af hovedrapporten, afslutningsnotat samt notat om de udendørs faciliteter kan hentes. Hovedpointer fra det omfattende materiale er samlet i en pixi-udgave.

Idræt