Bagsværdfortet

Restaureringen af fortets facader, støttemur og stormgitter er nu færdig. Gå en tur i parken og se det flotte fort.

NB: Skal du have fat i skoleklubben Bagsværd Fort, så ring til: 39 57 31 15 (kl. 14.30 – 17.00)

Se mere om skoleklubben her

Bagsværdfortet er et ganske særligt fort, da det er det eneste fort i Københavns Befæstning, der har et helt intakt stormgitter. Stormgitteret blev brugt til at holde fjenderne i skak, hvis de kom for tæt på.

Bagsværdfortet blev opført i årene 1892-1893. Militærstrategisk indgik fortet i fortkæden på Nordfronten og skulle hindre en fjendtlig indtrængen mellem Gladsaxefortet og Lyngbyfortet. Bag forterne lå en række batterier, der dels skulle beskyde en eventuel fjende foran og mellem forterne, dels skulle yde forterne rygdækning.

En gruppe fra HTX Lyngby har lavet en film om Bagsværdfortet. Her kan du se deres film om Bagsværdfortet.

Konstruktion og funktion

Fortet er trekantet og omkranses af en tørgrav og et glacis. Selve bygningen er en betonbygning i to etager. I nederste etage var der kaserne for fortets artillerister, ammunitionsmagasiner, kabys og maskinrum. Den øverste etage, skytsetagen, indeholdt tårnbrøndene til fortets fire skytstårne (kanontårne) og to observationstårne. Fortet har samme trekantede form som de fleste andre forter i Københavns Befæstning. Denne grundplan er praktisk, da der er færrest mulige sider at forsvare. Formen gav mulighed for, at fortet kunne forsvares effektivt med kun fire kanoner og fire rekylgeværer. Bagsværdfortet havde dog otte kanoner.

 

Aktivt og passivt forsvar

Der var et aktivt og et passivt forsvar på Bagsværdfortet. Det aktive forsvar bestod af de otte kanoner. De passive forsvarsforanstaltninger bestod af forhindringer, der vanskeliggjorde fjendtlige soldaters indtrængen på selve fortet. Der var en sprængkappe, som beskyttede mod eksploderende granater. Fortet er bygget i beton, som netop blev introduceret som byggemateriale i slutningen af det 19. århundrede. Endvidere var muren, som løber hele vejen rundt om fortet, den væsentligste passive forhindring for fjendens soldater. Den blev konstrueret med et to meter højt stormgitter hele vejen rundt. Bagsværdfortet er det eneste fort i Københavns Befæstning, der har et helt intakt stormgitter.

I henhold til bemandingsplanen af år 1900, bestod bemandingen i fredstid af fire officerer, 13 underofficerer og 57 menige. Mobiliseringsstyrken udgjordes af to officerer, 16 underofficerer og 80 menige. Hvis fortet kom i krig, ville der altså være i alt 172 mand på Bagsværdfortet. I fredstid ville der være 74.

Fortets anvendelse efter 1920

Fortet var i brug til 1920, hvor hele landbefæstningen blev nedlagt. Ved nedlæggelsen overtog Hærens Ammunitionsarsenal fortet til oplagring af ammunition. Under 2. Verdenskrig blev fortet brugt til indkvartering af tyske soldater. Det vides ikke, hvad det har været anvendt til, men det må have været betydningsfuldt, for det var ét af kun otte steder på Sjælland, hvor tyskerne havde indlagt minefelt til beskyttelse af et anlæg. Der blev efter krigen ryddet 1.332 fodfolksminer fra området.

I 1965 blev fortet overtaget af Kulturministeriet, der brugte det til opbevaring af film for Det Danske Filmmuseum. Museet benyttede fortet indtil 2007 til opbevaring af historisk, brændbare film, og opførte en depotbygning på området til dette formål. Bygningen er siden blevet fjernet.

Bagsværdfortet blev omfattet af Museumslovens beskyttelse som fredet fortidsminde i 1993, og der må derfor ikke udføres ændringer uden godkendelse fra Slots- og Kulturstyrelsen. I 2008 indsendte Gladsaxe Kommune sammen med Danmarks Naturfredningsforening forslag om fredning af Bagsværdfortet efter Naturbeskyttelsesloven. Denne fredning blev stadfæstet af Naturklagenævnet i 2010. Læs mere om fredningen (PDF).

Gladsaxe Kommunes overtagelse af Bagsværdfortet

Siden 1961 har Gladsaxe Kommune lejet godt halvdelen af arealet. Den sydøstlige del blev anvendt til byggelegeplads og den resterende del uden for selve fortet blev udlagt til offentlig park: Bagsværd Fort Folkepark. Siden er byggelegepladsen overtaget af den kommunale fritids- og ungdomsklub kaldet Bagsværd Fort. Gladsaxe Kommune forhandlede om køb af fortet gennem flere år, og overtog endeligt fortet med omkringliggende områder i februar 2012. Fortets bygning hører i dag under Børne- og Kulturforvaltningen, mens det grønne område hører under By- og Miljøforvaltningen (Vej og Park).

Siden Gladsaxe Kommune overtog hele Bagsværdfortet, har der været igangsat forskellige tiltag for at genoprette og restaurere det, så det kulturhistoriske minde kan leve videre i god stand til eftertiden. Se mere om processen under "Revitalisering af Bagsværdfortet".

Der findes også mange aktiviteter for store og små ved Bagsværdfortet. Læs mere om det under "Bevægelse ved Bagsværdfortet".

Kontakt

Fritid

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 53 39
Kultur@gladsaxe.dk
hjemmeside

Københavns Befæstning i Gladsaxe