Revitalisering af Bagsværdfortet

Bag busk og krat kom en kulturhistorisk skat til syne, da Gladsaxe Kommune overtog Bagsværdfortet og fik fjernet vildnisset. En revitaliseringsproces af Bagsværdfortet blev igangsat - og den er stadig i gang.

Som følge af fredningsbestemmelserne i 2010 blev bevoksningen på fortlegemet ryddet i november 2011 og efterfølgende blev en depotbygning fjernet. I februar 2012 vedtog Gladsaxe Byråd Projektet: ”Projekt og Plejeplan for Bagsværd Fort 2012-2017”, som skulle medvirke til at understøtte fredningsbestemmelserne. Projektets førstegangsindgreb blev foretaget i perioden oktober 2012 – december 2013 og bestod i rydning af en eksisterende legeplads, udtynding i træer og buske rundt om fortet, græssåning og etablering af en hindringsbane. Endvidere blev der opsat borde og affaldskurve samt informationstavler, der fortæller om fortets historie og brug.

I 2018 blev et større arbejde med restaurering af fortets facader, støttemur og stormgitter afsluttet, så fortet nu er bragt tilbage til sit oprindelige udseende fra 1893.

Fondsmidler til restaurering af Bagsværdfortet

Da Bagsværdfortet blev ryddet stod det klart, at det havde behov for et ansigtsløft. Den største bekymring var stormgitteret, som var tærret igennem der, hvor det er fæstnet til betonmuren. Dette betød nemlig, at der var stor risiko for, at det ville kollapse. Da Bagsværdfortet er det eneste fort med et intakt stormgitter, blev det en prioritet at få det restaureret. En grundig undersøgelse viste, at det ville kræve en større investering at give fortet det nødvendige ansigtsløft. Gladsaxe Kommune besluttede sig for at søge eksterne midler for at få fortet til at stå flot igen. Det er nu lykkedes at indsamle de fornødne midler via fonde. Med 1.500.000 kr. fra Augustinus Fonden, 3.000.000 kr. fra Louis-Hansen Fonden og 1.700.000 kr. fra Villum Fonden er det sammen med Gladsaxe Kommunes eget bidrag blevet muligt at gennemføre restaureringen af fortets ydre.

Oprydningsprocessen af Bagsværdfortet

En lille fortælling om oprydningsprocessen af Bagsværdfortet

 

Bagsværdfortet har været igennem en større oprydningsproces i 2012-2013 før restaureringen kunne starte. Forneden er der en række billeder, der viser lidt om processen.

 

 

Første skridt i revaitaliseringen af Bagsværdfortet, var at få ryddet det for træer og buske, som var vokset op og skjulte fortet. Billedet til venstre er taget i 2011 og viser, hvordan fortet så ud, før der blev gjort noget ved det.

 

 

Som der blev fældet blev Bagsværdfortet pludselig synligt. Billedet til højre er taget under fældningen i 2012.

 

 

I dag er Bagsværdfortet blevet ryddet, og man kan se og komme rundt om fortet uden besvær. Billedet til venstre er taget i 2015.

 

 

Bagsværdfortets gamle jernskodder og -døre var rustne og misvedligeholdte og en del var forsvundet . For at sikre bygningen blev der derfor opsat nye skodder og døre. Der blev lavet grundige undersøgelser for at finde ud af, hvordan de oprindeligt så ud, og de blev derefter reproduceret og sat på plads. Billedet til højre viser hvordan de gamle skodder så ud, lige efter træerne var blevet fældet i 2012.

 

 

Flotte ser de nye skodder ud. Samtidig holder de uvedkomne ude og sørger for, at der ikke bliver begået hærværk inde på fortet.

 

 

De gamle jerndøre trængte til en kærlig hånd. Billedet til højre er den store hovedport.

 

 

En ny jerndør blev sat i sammen med en ny lås. Flot ser den ud!

Pilotprojekt til restaureringen

Både facade og stormgitter havde brug for at blive restaureret. For at være sikker på at det kunne lade sig gøre, blev der lavet et pilotprojekt.

Når man skal restaurere en stor gammel og fredet bygning som Bagsværdfortet, kan man ikke nøjes med lidt spartelmasse. Derfor blev der sat et pilotprojekt i gang, hvor der skulle laves et prøvefelt af stormgitteret og et af facaden, hvor restaureringsmetoder blev afprøvet. Resultatet var rigtig flot. Nedenstående ses billeder af prøvefelterne.

 

 

Stormgitteret, der omkranser Basgværdfortet, er rustent og er ved at knække der, hvor det er fæstnet til betonmuren. Hvis der ikke bliver gjort noget ved gitteret, er der risiko for, at det vil kollapse.

 

 

Et stykke af stormgitteret blev valgt ud til et pilotprojekt, hvor der skulle arbejdes med en restaureringsmetode. Muren blev genopbygget, gitteret blev sandblæst og overfladebehandlet, samt forstærket i bunden, så det sidder fast i muren igen. Når hele stormgitteret og støttemuren har fået samme behandling, vil det stå i mange år endnu. Og selvom det pludselig ser nyt ud, så er det stadig det oprindelige stormgitter, som blev lavet i slutningen af det 19. århundrede.

 

 

På et tidspunkt var der nogle der dækkede facaden til med betonpuds, så man ikke længere kunne se de dekorative detaljer, der var på facaden. Et pilotfelt af facaden blev derfor udført, og på billedet kan man se feltet i midten af bygningen, hvor de gamle linjer er kommet frem igen.

Kontakt

Fritid

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 53 39
Kultur@gladsaxe.dk
hjemmeside

Bagsværdfortet