Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til ombygning af busterminal på Gladsaxe Trafikplads

Torsdag 31. januar 2019

Gladsaxe Kommune meddeler hermed dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 18 (fortidsmindebeskyttelseslinje) til ombygning af busterminalen på Gladsaxe Trafikplads.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet til og med den 28. februar 2019.

 

 

 

Læs mere

Ny legeplads på Magle Torv

Fredag 25. januar 2019

På borgermødet d. 16 januar blev der præsenteret et skitseforslag til ny legeplads på Magle Torv.

Her kan du se præsentationsmaterialet. Har du nogle kommentarer til oplægget, kan du give din mening til kende til byplanoglandskab@gladsaxe.dk indtil d. 31 januar 2019.

 

 

 

Skitseforslag Magle Torv

Rydning af bevoksning i elletrekanten i Bagsværd Søpark

Mandag 21. januar 2019

Bagsværd Søpark er fredet med en bestemmelse om, at der skal være udsigt fra Bagsværdvej til Bagsværd Sø. I den vestlige del af Bagsværd Søpark findes en ellesump kaldet ”elletrekanten”, som hindrer frit udsyn. Ellesumpen er en værdifuld naturtype med mange sjældne planter og dyr. Foruden bevarelse af udsigten fremgår det også af fredningen, at Gladsaxe Kommune skal fremme ellebevoksningen. I plejeplanen for området er det bestemt, at der skal ske en selektiv udtynding, der sikrer gennemsigtighed gennem ellesumpen. I de kommende dage vil Gladsaxe Kommune derfor udtynde bevoksningen, overvejende pilebuske, så der igen vil komme bedre udsyn til søen, samtidig med at ellebevoksningen fremmes. Selve elletræerne samt de blomstrende buske tjørn, tørst og kvalkved vil blive skånet. På denne måde tilgodeses muligheden for udsigt til Bagsværd Sø gennem ellebevoksningen, samtidig med at områdets naturværdier bevares. Der vil også ske rydning af opvækst langs bredden af Bagsværd Sø ud for elletrekanten, så udsynet til søen forbedres, når man går på stien langs søen.

 

 

Biodiversiet i Gladsaxe

Vil du gerne vide mere om biodiversiteten i Gladsaxe Kommune?

Læs mere

Høring af vandløbsregulering af Bagsværd Sø

Fredag 29. juni 2018

Fonden Danmarks Rostadion har søgt om tilladelse til at regulere brinker og bunden i Bagsværd Sø, samt nedlægge en række kabler i Bagsværd Sø i forbindelse med projekt for opgradering af Danmarks Rostadion. Dette kræver ud over den øvrige myndighedsbehandling en tilladelse efter vandløbsloven.

 

Læs mere

Nyheder

Se alle nyheder

Motions- og legepladser

Find motions- og legepladser rundt omkring i kommunen

Læs mere

Afgørelser efter naturbeskyttelses- og miljøbeskyttelsesloven ifm. opgradering af rostadion på Bagsværd Sø

Tirsdag 13. marts 2018

Danmarks Rostadion ved Bagsværd Sø ønskes opgraderet for at tilgodese eliteidrætten, breddeidrætten og områdets mange øvrige brugere. Projektet kræver en række myndighedsgodkendelser.                       

Gladsaxe Kommune har den 13. marts 2018 meddelt fire dispensationer efter naturbeskyttelseslovens § 3, § 16 og § 17 samt en spildevandstilladelse og miljøgodkendelse efter henholdsvis miljøbeskyttelsesloven § 28 og § 33.  

Afgørelserne kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet til og med den 10. april 2018.

 

Læs mere

2. del af afgørelser efter naturbeskyttelses- og miljøbeskyttelsesloven ifm. opgradering af rostadion på Bagsværd Sø

Tirsdag 03. april 2018

Danmarks Rostadion ved Bagsværd Sø ønskes opgraderet for at tilgodese eliteidrætten, breddeidrætten og områdets mange øvrige brugere. Projektet kræver en række myndighedsgodkendelser.                       

Gladsaxe Kommune har den 13. marts 2018 meddelt fire dispensationer samt en tilladelse og godkendelse efter natur- og miljøbeskyttelsesloven.

Gladsaxe Kommune meddeler nu dispensation og tilladelse til 2. del af det ansøgte projekt. Der er d. 3. april 2018 meddelt dispensation fra naturbeskyttelsesloven § 3, § 16 og § 17 til etablering af søbænk i Bagsværd Sø ved Nybrovej samt dispensation fra naturbeskyttelsesloven § 16 til etablering af rekreative elementer på tribunebakken ved Bagsværd Sø.

Derudover er der d. 3. april 2018 meddelt tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven § 27, stk. 2 til opgravning af sediment i Bagsværd Sø.

Afgørelserne kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet til og med den 2. maj 2018.

 

Læs mere

3. del af afgørelser efter naturbeskyttelses- og miljøbeskyttelsesloven ifm. opgradering af rostadion på Bagsværd Sø

Fredag 29. juni 2018

Danmarks Rostadion ved Bagsværd Sø ønskes opgraderet for at tilgodese eliteidrætten, breddeidrætten og områdets mange øvrige brugere. Projektet kræver en række myndighedsgodkendelser.                       

Gladsaxe Kommune har den 13. marts og d. 3. april 2018 meddelt en række dispensationer, tilladelser og godkendelser efter naturbeskyttelses- og miljøbeskyttelsesloven.

Gladsaxe Kommune meddeler dags dato d. 29. juni 2018 dispensation til byggeplads, byggefelter og genhusningsfaciliteter for rosporten.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet til og med den 27. juli 2018.

 

Læs mere

Kontakt

Byplan og landskab

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 59 05
byplanoglandskab@gladsaxe.dk

Åbningstider

Mandag-Fredag: 10.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Natur

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
natur@gladsaxe.dk

Åbningstider

Mandag-Fredag: 10.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Kultur, natur og fritid