Offentliggørelse af Plejeplan for Høje Gladsaxe Park og Gyngemosen 2019 – 2024

Trafik- og Teknikudvalget i Gladsaxe Kommune har på møde den 1. april 2019 godkendt en Plejeplan for Høje Gladsaxe Park og Gyngemosen 2019 – 2024.

Plejeplanen sætter rammer for plejen så områdets biologiske, landskabelige og rekreative værdier sikres.

Plejeplanen er bl.a. udarbejdet i samarbejde med de høringsberettigede i fredningen, og den har været i 8 ugers offentlig høring i perioden 24. september – 19. november 2018. Der kom fire høringssvar, hvoraf enkelte har givet anledning til rettelser i den endelige plejeplan.

Berørte ejendomme

Plejeplanen omfatter det areal, der er fredet ved kendelsen den 13. juli 2000.

Hvilket vil sige følgende matrikelnumre:

Mørkhøj ejerlav: 1lø, 1nn, 1nr, 1nu,1sc, 9d og 9r.

Buddinge ejerlav: 5a, 5al, 5ba, 5d, og 6b.

Lovgivning

Plejeplan for Høje Gladsaxe Park og Gyngemosen 2019 – 2024 er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse nr. 924 af 27. juni 2016 - ”Bekendtgørelse om pleje af fredede arealer og tilsyn”, § 1, stk. 3.

Annoncering

Plejeplan for Høje Gladsaxe Park og Gyngemosen 2019 – 2024 er offentliggjort på Gladsaxes Kommunes hjemmeside den 2. april 2019 og i Gladsaxe Bladet den 3. april 2019.

Klage

Det følger af plejeplanbekendtgørelsen, at afgørelsen kan påklages inden for 4 uger fra modtagelsen af denne afgørelse. En klage skal således indgives senest d. 30. april 2019. Klage sker efter reglerne i naturbeskyttelsesloven. Afgørelsen kan desuden indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra den dag afgørelsen er offentliggjort, altså senest den 2. oktober 2019. Klagevejledningen kan ses i afgørelsens bilag 3.

 

Læs den fulde afgørelse, selve plejeplanen og klagevejledning her.

 

Kopi af afgørelsen er sendt til:

Miljøstyrelsen, mst@mst.dk

Danmarks Naturfredningsforening, dngladsaxe-sager@dn.dk

Danmarks Naturfredningsforening i Gladsaxe v. Kurt Loftkjær, kurt@loftkjaer.dk

Dansk Ornitologisk Forening, Gladsaxe@dof.dk og Natur@dof.dk

Friluftsrådet, kreds@friluftsraadet.dk

Friluftsrådet v. Gunnar Brusch, gb@brusch.dk

Friluftsrådet, storkoebenhavnnord@friluftsraadet.dk

Københavns Kommune, Susanne Henriksen shenri@kk.dk

Dansk Botanisk Forening kontor@botaniskforening.dk

Dansk Botanisk Forening v. Anders Juel, Juel.anders@gmail.com

Lokal Agenda 21 – biodiversitetsgruppen, Jesper Bjerring Larsen, TMFJBL@Gladsaxe.dk

Jacob Vind, borger, vind@harm.dk

Dansk Entomologisk Forening, Hans Peter Ravn, hpr@ign.ku.dk

Utterslev Moses Naturplejelaug, Troells Melgaard, troells.melgaard@yahoo.com

 

 

Bilag til Det Grønne Råd