Gyngemosen og Høje Gladsaxe Park

  

Historie

I 1700-tallet lå der to gårde, Lundegård og Hyldegård, hvis jord lå hvor Høje Gladsaxe Park ligger i dag. Lundegård blev opkøbt af Gladsaxe Kommune i 1938, og fungerede som landbrug indtil 1962, hvor anlægget af Høje Gladsaxe Park begyndte. Byggeriet stod færdigt i 1968. Lundegård blev revet ned i 1966, og jordene blev tilknyttet Høje Gladsaxe Park som rekreative anlæg.

I 1969 blev der tinglyst en deklaration, der sikrede at de ubebyggede arealer var offentligt tilgængelige, og fremstod i sammenhæng med Gyngemosen. Høje Gladsaxe Park og Gyngemosen blev fredet i 2000 af Fredningsnævnet bl.a. med det formål at opretholde og beskytte de biologiske og landskabelige værdier i området, samt at regulere og sikre borgernes færdsel.

                

          Gyngemosen                                                     Høje Gladsaxe Park

Natur

Høje Gladsaxe Park er en lysåbent græsslette med både søer, moser, enge og overdrev. Overdrev og enge bliver slået årligt for at hindre tilgroning. Der findes f.eks. håret høgeurt, almindelig knopurt og almindelig kællingetand, der ellers ville blive skygget væk af det højere græs, buske og træer. Der er derfor større områder i parken med sommerblomster, der tiltrækker insekter som bier og sommerfugle. I de fugtige partier i parken kan du bl.a. se de smukke engblomster trævlekrone og eng-nellikerod.

                    Trævlekrone

 Eng-nellikerod.  Foto: Frank Desting                           Trævlekrone. Foto: Frank Desting

Naturvideo fra Grønt Idecenter

Grønne områder