Rapporter

Undersøgelse af Bagsværd Sø 2012

Bagsværd Sø har gennem en årrække været udvalgt til overvågning i forbindelse med vandmiljøplanernes overvågningsprogrammer, og både vandkemiske
forhold, fysiske forhold og biologiske forhold har derfor været regelmæssigt undersøgt siden 1987. I 2012 blev der foruden undersøgelser af sedimentkemi,
vandkemiske forhold og fysiske forhold foretaget undersøgelser af søens undervandsvegetation og fiskebestand efter NOVANA-programmet.

Undersøgelse af Bagsværd Sø 2012

Undersøgelse af miljøforholdene i Nydam
Nydam er en målsat sø i statens vandplaner. Ved undersøgelserne i 2003 var søen stærkt præget af stor bestand af karpefisk,der blev reguleret i 2005. Søen vurderes dog stadig ikke at være i balance. Nydam er nu taget ud af statens overvågningsprogram. Gladsaxe Kommune har i 2012 undersøgt søens status med hensyn til fiskebestand, undervandsplanter og vandkemi.

 Nydam 2011-12

Vurdering af undervandsplanternes udbredelse i Bagsværd Sø - 2015. De tidligere undersøgelser kan fås ved henvendelse til naturteamet.

Rapporter  om vandområder i Gladsaxe Kommune
I 2013 er der gennemført en undersøgelse af naturforholdene i 15 vandområder i Værebro i Gladsaxe Kommune.

Vandområder i Gladsaxe Kommune 2013

I 2012 blev gennemført en undersøgelse af naturforholdene i 17 andre vandområder i Gladsaxe Kommune. Det er vandområder i Høje Gladsaxe Park og Gyngemosen, Aldershvile Slotspark, Kronquist Sø og Gorkis Sø.

Vandområder i Gladsaxe Kommune 2012

Ny undersøgelse af frøbestanden i Gyngemose Park, der tidligere husede Danmarks Radio.

Nu er der kommet en ny undersøgelse af frøbestanden i Gyngemose Park, der tidligere husede Danmarks Radio. Bestanden af spidssnudet frø er igen steget i forhold til 2014, men er stadig ikke oppe på niveauet fra 2005 før ombygningen. Lille vandsalamander er udbredt i hele området og har igen haft en god ynglesæson.
Undersøgelsen, som også omfatter vegetation i de to søer og tre nærliggende nyanlagte søer, er foretaget i forår og sommer 2015.

Rapport 2018 - Paddebestanden i Gyngemosepark

Rapport 2017 - Paddebestanden i Gyngemosepark

Rapport 2015 - Paddebestanden i Gyngemoseparken 

Rapport 2014 - Paddebestanden i Gyngemoseparken 

Rapport 2012 - Paddebestanden i Gyngemosepark

Rapport 2011 - Paddebestanden i Gyngemosepark

 

Grønne områder