Radiomarken

  

Historie

De første forsøg med kortbølgeradio blev lavet i starten af 1900-tallet i Radiomarken. Otto Carl Frederik Blechingberg, som ejede Nybrogård på det tidspunkt, stillede et areal på 3,5 tønder land til rådighed for Valdemar Poulsen og hans eksperimenter. Inden da havde han eksperimenteret inde på Københavns brokvarterer, hvor han gentagne gange i forbindelse med sine eksperimenter afbrød strømmen hos alle de omkringboende.

Der blev anlagt en forsøgsstation, som fik navnet Lyngby Radio fordi de teknikere, der arbejdede på stedet kom fra København og tog toget hver dag til Lyngby og derfra med hestevogn fra jernbanestationen til radiostationen. Den eksisterer stadig og er den eneste kystradiostation i Danmark.

                 

        Overdrev i Radiomarken                                               Fårefolden i Radiomarken

Natur

I området findes både naturgræsarealer og lysåben ellesump. I de vestlige ellesumpe findes der nogle steder sumpkilder med høj naturmæssig værdi og ualmindelige planter som f.eks. Kærbregne. I skovkanten ved Søen er der en fiskehejrekoloni, og den rødlistede lille flagspætte har ynglet. Også den sjældne Sumpvindelsnegl har bestande i flere af ellesumpens områder.

Den østlige del af Radiomarken er tørt overdrev. For at bevare de mange arter i overdrevene vedligeholdes områderne ved at høste de høje græsser årligt og ved at lade får græsse et mindre område nær Bagsværdvej. Der er store områder domineret af gul snerre, og flere steder kan du finde karakterarter som pillestar, liden klokke, almindelig kællingetand og blåmunke. I denne del af Radiomarken er der etableret en blindesti så blinde og svagtseende ved hjælp af en ledelinje har mulighed for at på en sikker måde at komme rundt.

                   

   Liden klokke.  Foto: Frank Desting                                     Alm. kællingetand.  Foto Frank Desting

 

Naturvideo fra Grønt Idecenter

Grønne områder