Smør- og Fedtmosen

  

Moserne er dannet ved naturlig tilgroning af en sø, der blev dannet efter sidste istid i et dødishul, som opstod da store isblokke blev efterladt i jorden efter isens tilbagetrækning, og smeltede.

Dele af Smør- og Fedtmosen blev fredet allerede i 1944, og i 2003 blev fredningen udvidet med åbne arealer i Herlev Kommune. Den nye fredning skal bl.a. sikre borgernes adgang til området og beskytte og forbedre de biologiske og landskabelige værdier i området.

                   

         Tørvegrav i Smørmosen                                                  Overdrev i Smørmosen                   

Natur

Moserne er præget af de fugtige, og til dels næringsfattige omgivelser. Hvis man bevæger sig udenfor stierne kan man finde kærmysse, en sumplante som danner hængesæk ved søbredderne. Hængesækken består kun af planterne selv og deres rødder, og ligger som et tæppe på vandet.

I de solrige skovpartier i mosen kan du også være heldig at finde orkidéen ægbladet fliglæbe, der ligesom alle andre arter af danske orkidéer er fredet, og den må derfor ikke fjernes fra sit voksested.

                     

              Kærmyssetæppe.                                                Tornsanger i mosen. Foto: Frank Desting

Naturvideo fra Grønt Idecenter

Grønne områder