Beskyttede arter i Gladsaxe Kommune

   

I naturområderne i Gladsaxe Kommune lever en række beskyttede dyrearter kendt som bilag 4 arter. Arterne bliver kaldt bilag 4 arter, fordi de er opført på EU's habitatdirektivets bilag 4. EU's habitatdirektiv er fra 1992 og forpligter medlemslandene til at bevare særlige naturtyper og arter, som er af betydning for medlemslandene. Dyrearterne må ikke forstyrres, fanges, dræbes eller få ødelagt deres levesteder.

I Gladsaxe Kommune lever således to padde arter, som er på habitatdirektivets bilag. Spidssnuet frø og Stor vandsalamander. Alle flagermusarter, som lever i Danmark, er på habitatdirektivets bilag 4, og i Gladsaxe Kommune er der registreret fem forskellige arter. Vandflagermus, dværgflagermus, brunflagermus, troldflagermus og skimmelflagermus.
Ydermere er den sjældne sumpvingelsnegl, som er på habitatdirektivets Bilag 2, registreret i et vandområde ved Bagsværd Sø.

Alle landets kommuner har efter kommunalreformen fået tildelt en særlig ansvarsart. Ansvarsarter er arter, der i Danmark er sjældne/truede og derfor kræver en øget beskyttelse. Gladsaxe Kommunes ansvarsart er hvinanden, som er en sjælden ynglefugl i Danmark, men som yngler i Nydam Sø og Bagsværd Sø i opsatte redekasser.

Kontakt

Natur

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
natur@gladsaxe.dk

Åbningstider

Mandag-Fredag: 10.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Hjælp naturen