Hvinand

  

Hvinand (Bucephala clangula) er fåtallig som ynglefugl i Danmark og er på rødlisten som næsten truet. Langt hovedparten af de ynglende danske hvinænder findes i Nordsjælland. Hvinanden yngler årligt med 5-6 par ved Nydam og 1-2 par ved Bagsværd Sø. Hvinanden yngler normalt ved søer omgivet af løvskov. Reden anbringes i hule træer eller i redekasser
opsat nær bredden af passende søer. Fremgangen i den danske bestand skyldes især opsætning af redekasser.

Udenfor yngletiden opholder hvinanden sig især på havet i lavvandede vige og fjorde. I træktiderne i vinterhalvåret opholder mange hvinænder fra det øvrige Skandinavien sig i Danmark, således at landet kan huse op til 100.000 hvinænder eller en tredjedel af den nordeuropæiske vinterbestand. Hvinanden må ligesom de fleste andre dykænder jages fra 1. oktober til 31. januar. Der skydes nu årligt knap 15.000 hvinænder i Danmark (dog ikke i Gladsaxe Kommune).

Hvordan ser den ud?

Hvinanden er en mellemstor dykand. Hannen har i yngledragt skinnende metalgrønt hoved med en stor hvid plet under det gule øje. Resten af fjerdragten er holdt i sort og hvidt. Hunnen er overvejende grå dog med hvide vingebånd og brunt hoved. Navnet skyldes, at svingfjerenes udformning gør, at vingerne synger i flugten.

Hvad kan hjælpe arten?

Bestanden begrænses af mangel på egnede redesteder. Opsætning af redekasser og bevarelse af hule træer er til stor gavn for hvinanden.

Kontakt

Natur

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
natur@gladsaxe.dk

Åbningstider

Mandag-Fredag: 10.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Beskyttede arter