Spidssnudet frø

  

Spidssnudet frø (Rana arvalis) er fredet og listet som bilag IV-art i EF-habitatdirektivet. Den findes næsten overalt i Danmark. I Gladsaxe Kommune findes den fx i mange af vandhullerne i Høje Gladsaxe Parken, Smør- og fedtmosen og vandhullerne omkring Bagsværd Sø.

Hvordan ser den ud ?

Spidssnudet frø er en mindre brun frø med mørkere tegninger, bl.a. en mørk maske bag hvert øje. Den bliver 3,5-5 cm lang. Spidssnudet frø varierer meget i farver. I yngletiden får hannerne en kvækkepose i hver mundvig, og i mange bestande får den en lyseblå eller gråviolet farve. Spidssnudet frø ligner meget ofte butsnudet frø, men har normalt en mere spids snude og bliver typisk ikke så stor og fed som denne. Arterne kan kendes med sikkerhed fra hinanden på længden af fodrodsknuden på bagfoden.

Arten ses uden for dvaletiden fra ca. marts til oktober. Den overvintrer mest på land, men kan også overvintre i vand.
Spidssnudet frø yngler normalt midt i april og kræver lidt varmere vand end butsnudet frø for at yngle. De små frøer går på land omkring Sankt Hans. Spidssnudet frø opholder sig tættere ved ynglevandhullerne og på mere fugtige steder end butsnudet frø. Ungerne især opholder sig tæt på vandhullet, og et vandhul er derfor særligt egnet, hvis det er omgivet af enge, moser og græsmarker, hvor frøerne kan finde føde.

Spidssnudet frø yngler i mange forskellige slags vandhuller og ofte i de samme vandhuller som butsnudet frø. De to arter lægger deres æg blandet mellem hinanden. Hunnen lægger mellem 500 og 3.000 æg. Spidssnudet frø er gået meget tilbage og er nogle steder blevet en sjælden art. Den er gået tilbage, fordi dens ynglevandhuller er blevet fyldt op, groet til eller forurenet, der er blevet udsat fisk eller ænder i vandhullet , moser og enge er blevet afvandet, så frøerne mister deres opholdssteder på land om sommeren , den har brug for fugtige områder nær sine ynglevandhuller, men vandhullerne på markerne har nu næsten altid en brat overgang fra vand til land.

Hvad kan hjælpe arten?

Man kan hjælpe spidssnudet frø ved at grave nye vandhuller, helst flere i nærheden af hinanden, som er omgivet af eng eller græs, og hvor der er en svampet zone mellem vandet og den omgivende eng eller mark. Man kan også hjælpe arten ved at undlade at udsætte fisk og ænder i vandhullerne, da de vil kunne æde al frø-yngelen. Det vil også gavne spidssnudet frø, at vandhullerne oprenses, så det næringsrige slam fjernes, ligesom det vil gavne arten, at man undlader at tilføre vandhullerne næringsberiget vand, så man mindsker hastigheden, hvormed et vandhul kan gro til.

Kontakt

Natur

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
natur@gladsaxe.dk

Åbningstider

Mandag-Fredag: 10.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Beskyttede arter