Stor vandsalamander er fredet og bilag IV-art i EF-habitatdirektivet. Arten må ikke fanges, slås ihjel eller forstyrres med vilje, og dens levesteder må ikke beskadiges eller ødelægges. Stor vandsalamander er almindelig og findes fx i mange af vandhullerne i Høje Gladsaxe Parken, Smør- og fedtmosen og vandhullerne omkring Bagsværd Sø. Stor vandsalamander er gået noget tilbage i antal. Det skyldes sandsynligvis at vandhullerne forurenes med næringsstoffer og derfor gror til, eller at der udsættes fisk og ænder i vandhuller. Er der fisk eller ænder i vandhullet yngler stor vandsalamander der sjældent.

Hvordan ser den ud?

Stor vandsalamander bliver 10-16 cm lang. De voksne dyr har mørkegrå eller sort ryg og har mange små, hvide vorter på kroppens sider. Bugen (maven) er svovlgul med sorte pletter. I modsætning til lille vandsalamander har den ikke mørke længdestriber på hovedet. Hannen kendes i yngletiden på en høj rygkam med et savtakket omrids.
Stor vandsalamander er mest aktiv om natten. Om dagen gemmer den sig i huller i jorden, under grene eller lignende. Arten ses uden for dvaletiden fra ca. marts til oktober. Om foråret i marts-april kommer stor vandsalamander frem af vinterdvalen og vandrer ned til vandhullerne. Hunnen lægger 200-400 æg. Larverne ligner de voksne, men har fjerformede gæller. De forvandler sig sidst på sommeren eller om efteråret til voksne dyr og går derefter på land. Nogle af dem kan dog blive i vandet hele vinteren. I vandhullerne parrer salamandrene sig og opholder sig frem til slutningen af sommeren. I sensommeren forlader de voksne individer vandhullerne, og lever herefter på land, mest nær hegn og haver og man kan af og til finde den i i kældre, udhuse og lign. Omkring oktober opsøger den et overvintringssted.

Hvad kan hjælpe arten?

Stor vandsalamander foretrækker at leve i rene vandhuller, som solen gerne må kunne skinne på, og som oftest er mellem 50m² og 2500m². Udyrkede bræmmer omkring vandhullerne kan være med til at sikre, at vandet ikke blive næringsbelastet. Ved næringsstoftilførsel øges algeopblomstringen og ved nedbrydningen af de døde alger, kan iltindholdet i vandet falde markant, hvilket gør ynglestedet ugunstigt for stor vandsalamander. Da stor vandsalamander hører til de vekselvarme dyr, er arten afhængig af omgivelsernes temperatur eller af solskin for at kunne være aktiv. Kreaturafgræsning eller hugst omkring vandhullet vil sikre, at tilgroningen af de skyggende buske og træer holdes nede, og at der skabes gode vækstbetingelser for vandplanterne. Bevarelsen af dødt ved på skovbunden vil sikre, at der findes mange egnede overvintringssteder for stor vandsalamander.
Det vil også hjælpe arten, at man undlader at udsætte fisk og fodre ænder i ynglevandhullerne, da de kan æde al yngelen i et vandhul.

Kontakt

Natur

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
natur@gladsaxe.dk

Åbningstider

Mandag-Fredag: 10.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Beskyttede arter