Vandflagermusen

Vandflagermusen (Myotis daubentonii) er en af Danmarks almindeligste flagermus og er udbredt i hele landet.

 

 

Vandflagermusen (Myotis daubentonii) er ligesom alle andre europæiske flagermus opført på bilag IV af EFhabitatdirektivet

og er derfor omfattet af en streng beskyttelsesordning. Dette betyder at arten ikke må fanges, ihjelslås eller forsætligt forstyrres. Det er desuden forbudt at beskadige eller ødelægge artens yngle- og rasteområder. Vandflagermusen er en af Danmarks almindeligste flagermus og er udbredt i hele landet undtagen visse mindre øer. Alle flagermus er fredede både på dansk og europæisk plan. Dette skyldes at flagermus stiller meget specifikke krav til deres yngle- og rasteområder og desuden formerer sig langsomt.

Vandflagermusen har om sommeren yngle- og rasteområder i hule træer, mens vinteren tilbringes på frostfri steder som kældre og brønde. Når vandflagermusen søger føde foregår det som regel ved søer, hvor den kan ses flyvende lavt over den åbne vandflade. Når vandflagermusene i skumringen flyver fra deres dagkvarterer følger de ledelinjer i form af mindre vandløb, levende hegn eller skovveje til nærmeste velegnede fødesøgningsområde.

Hvordan ser den ud?

Flyvende flagermus kan normalt ikke bestemmes til art uden brug af en flagermusdetektor - et apparat der omsætter flagermusenes supersoniske ekkolod til for mennesker hørbar lyd. Ser man en flagermus, der jager lavt over åbent vand, vil det dog oftest dreje sig om en vandflagermus eller den sjældnere damflagermus, der ikke findes på Sjælland.

Hvad kan hjælpe arten?

Bevarelse af egnede rasteområder i form af hule træer er meget vigtigt for vandflagermusene. Kendte vinterkvarterer skal beskyttes mod ændringer, og flagermusenes adgang til disse skal sikres. Vandflader, der er blevet indelukket i skyggende trævækst eller overgroet med andemad, kan genskabes som egnede fødesøgningsområder ved rydning eller oprensning. Etablerede ledelinjer må ikke nedlægges, brydes eller på anden måde forringes.

Kontakt

Natur

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
natur@gladsaxe.dk

Åbningstider

Mandag-Fredag: 10.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Beskyttede arter