Naturforvaltning

I Gladsaxe Kommune er der pt. registreret 140 naturområder, som er beskyttede efter naturbeskyttelses- lovens § 3. De fordeler sig på 106 søer og 34 områder med enten mose, eng eller overdrev.

Gladsaxe Kommune er myndighed efter Naturbeskyttelsesloven. Lovens formål er at beskytte vilde dyr og planter og deres levesteder, samt de landskabelige og kulturhistoriske værdier, og at give befolkningen adgang til at færdes og opholde sig i naturen, samt forbedre mulighederne for friluftslivet.

I Gladsaxe Kommune er det Naturteamet i By- og Miljøforvaltningen, som står for myndighedsbehandlingen af Naturbeskyttelsesloven. Naturteamet er sammensat af medarbejdere fra de forskellige afdelinger i By- og Miljøforvaltningen. Målet med teamet er at løse opgaverne med stor faglighed, og samtidig sikre, at de afvejer de forskellige interesser bedst muligt i løsningen af opgaverne.

Kontakt Naturteamet

Hvis du har konkrete spørgsmål eller sager, der drejer sig om beskyttede eller fredede naturområder, kan du kontakte Naturteamet.

Henvendelser om almindelig drift og pleje af kommunes naturområder skal ske til Vej og Parkafdelingen.

Hvad siger loven