Rapporter og retningslinier

   

Gladsaxe Kommune har ladet udføre en række undersøgelser af naturtilstanden i Gladsaxe Kommune. Du kan finde links til rapporter omking disse undersøgelser her. 
Vi  har også lavet retningslinjer for etablering af bådebroer og for brug af trykimprægneret træ til bådebroer. Links til disse retningslinjer finder du også her.

 

Rapporter

Undersøgelse af Bagsværd Sø

Bagsværd Sø har gennem en årrække været udvalgt til overvågning i forbindelse med vandmiljøplanernes overvågningsprogrammer, og både vandkemiske
forhold, fysiske forhold og biologiske forhold har derfor været regelmæssigt undersøgt siden 1987. I 2012 blev der foruden undersøgelser af sedimentkemi,
vandkemiske forhold og fysiske forhold foretaget undersøgelser af søens undervandsvegetation og fiskebestand efter NOVANA-programmet.

Undersøgelse af Bagsværd Sø 2012

Undersøgelse af vandplanterne i Bagsværd Sø 2018

Undersøgelse af miljøforholdene i Nydam
Nydam er en målsat sø i statens vandplaner. Ved undersøgelserne i 2003 var søen stærkt præget af stor bestand af karpefisk,der blev reguleret i 2005. Søen vurderes dog stadig ikke at være i balance. Nydam er nu taget ud af statens overvågningsprogram. Gladsaxe Kommune har i 2012 undersøgt søens status med hensyn til fiskebestand, undervandsplanter og vandkemi.

 Nydam 2011-12

Rapporter  om vandområder i Gladsaxe Kommune
I 2013 er der gennemført en undersøgelse af naturforholdene i 15 vandområder i Værebro i Gladsaxe Kommune.

Vandområder i Gladsaxe Kommune 2013

I 2012 blev gennemført en undersøgelse af naturforholdene i 17 andre vandområder i Gladsaxe Kommune. Det er vandområder i Høje Gladsaxe Park og Gyngemosen, Aldershvile Slotspark, Kronquist Sø og Gorkis Sø.

Vandområder i Gladsaxe Kommune 2012

Undersøgelse af frøbestanden i Gyngemose Park, der tidligere husede Danmarks Radio.

Rapport 2018 - Paddebestanden i Gyngemosepark

Rapport 2017 - Paddebestanden i Gyngemosepark

Rapport 2015 - Paddebestanden i Gyngemoseparken 

Rapport 2014 - Paddebestanden i Gyngemoseparken 

Rapport 2012 - Paddebestanden i Gyngemosepark

Rapport 2011 - Paddebestanden i Gyngemosepark

 

Retningslinjer

Bådebroer
Tilgængelighed til bådebroer
For at kunne vejlede borgere og fastlægge retningslinjer for en ensartet behandling af ansøgninger, har Naturteamet udarbejdet retningslinjer for friholdelse af bådebroer for vegetation der hindre adgangen til søen. Retningslinjerne beskriver vilkår for skæring og for opgravning af rørskov,
samt skæring af undervandsvegetation ved bådebroer i Gladsaxe Kommune.

Retningslinjer for tilgængelighed til bådebroer ved friholdelse for rørskov og undervandsvegetation

Nye bådebroer
Alle søer over 100m2 er i Danmark beskyttet mod tilstandsændringer efter Naturbeskyttelseslovens § 3. Det er derfor som udgangspunkt forbudt at anlægge nye bådebroer.
Hvis man ønsker en ny bådebro i sin sø, skal man ansøge Gladsaxe Kommunes Naturteam om en dispensation fra Naturbeskyttelsesloven. Naturteamet vil herefter foretage en konkret vurdering ud fra ansøgningen.

For at kunne vejlede borgere og fastlægge retningslinjer for en ensartet behandling af ansøgninger om nye bådebroer, har Naturteamet udarbejdet retningslinjer for broer i søer over 800 m2 i Gladsaxe Kommune. Retningslinjerne blev godkendt af miljøudvalget den 11. april 2011.

Retningslinjer for nye bådebroer i Gladsaxe Kommune

Gladsaxe Kommune har også udarbejdet: Retningslinjer for benyttelse af trykimprægneret træ og træbeskyttelses ved renovering af bådebroer i kommunen 

Naturplan
Gladsaxe Byråd har vedtaget Gladsaxes første Naturplan for de ni største naturområder i Gladsaxe.

Naturplan 2010  

Hvad siger loven