Miljøforhold ved bygge/anlægsarbejde

Gladsaxe Kommunes Miljøudvalg har vedtaget  ”Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter i Gladsaxe Kommune”

Forskriften har til formål at begrænse gener i form af støj, støv og vibrationer i forbindelse med nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter i Gladsaxe Kommune.

Midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter
Midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter er aktiviteter og nedrivningsarbejder, der foregår i en begrænset periode, på et afgrænset område, hvor der fremkommer støj, støv eller vibrationer og foregår følgende aktiviteter: 

 

  • Bygge- og anlægsarbejder

  • Bygningsfacadebehandling

  • Overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner

Begræns forurening
Du skal altid vælge arbejdsmetoder og maskiner som begrænser lugt, røg, støv, støj og vibrationer mest muligt.

Når du river ned, sandblæser, læsser jord og byggematerialer, samt udfører andre støvende aktiviteter såsom nedknusning af ren beton, skal du altid sørge for tilstrækkelig afdækning og vanding på pladsen for at minimere støvgener. Når du banker spuns eller piloterer skal dette ske på den mindst generende måde.
 

Normal arbejdstid                                                    
Du må kun udføre generende aktiviteter inden for normal arbejdstid, der er i tidsrummet:

Hverdage:      kl. 07.00 - kl. 18.00
Lørdage:        kl. 07.00 - kl. 14.00

Naboorientering
Du skal som bygherre/ entreprenør orientere naboerne skriftligt til midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter i god tid, og som udgangspunkt mindst en uge før start og ved større aktiviteter mindst 14 dage før start. Du skal sende en kopi af orienteringen til Gladsaxe Kommunes Miljøafdeling på miljo@gladsaxe.dk  

Det er vigtigt at informere de omkringboende til en byggeplads om arbejdets art, omfang og de gener, der eventuelt kan opstå. Informationen skal ske skriftligt enten direkte til borgerne eller via lokale medier. Det kan være en god idé at informere flere gange i løbet af bygge- og anlægsfasen.

Bygge- og anlægsaffald
Inden du går i gang med at rive en bygning ned eller renovere en eksisterende bygning, har du pligt til at gennemgå bygningen for blandt andet asbest, tungmetaller og PCB - læs mere på: 

Inden du går i gang med nedrivning eller renovering af et byggeri (Link til siden)

Du har ligeledes pligt til at anmelde forurenet byggeaffald og farligt affald til kommunen 14 dage før du går i gang. Du finder skemaer til anmeldelse af byggeaffald nederst på siden.

Dispensation 
Gladsaxe Kommune kan dispensere fra tidsrummet ”normal arbejdstid” i en begrænset periode, hvor der må udføres støjende aktiviteter. Dette kan ske på baggrund af samfundsmæssige, miljømæssige, sikkerhedsmæssige, trafikale eller byggetekniske forhold. Du skal ansøge om dispensation senest 14 dage før en aktivitet igangsættes på virksomhed@gladsaxe.dk. Ved dispensation skal naboerne orienteres i god tid.

Overtrædelse af forskriften
Hvis du overtræder regler i forskriften, kan det straffes med bøde.

 

 

Kontakt

Miljø

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
miljo@gladsaxe.dk

Åbningstider

Mandag-Fredag: 10.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Byggeri og anlægsarbejde