Klimatilpasning i Buddinge

En samlet skitse for klimatilpasning af Buddinge

Buddingeoplandet (104 ha) er det højest prioriterede risikoområde i kommunens klimatilpasningsplan. På den baggrund blev i 2014 igangsat et arbejde med at finde ud af, hvilke klimatilpasningsløsninger der skal til for at løse udfordringen med at håndtere en 100-års regn, så sandsynligheden for skader nedbringes til et minimum.

Visionerne bag projektet var, udover at løse klimatilpasningsudfordringen, at understøtte en række andre kommunale planer og strategier ved også at fokusere på udvikle regnvandsløsningerne i sammenhæng med levende bymidter, grønne byrum, større biodiversitet, og naturområder med plads til leg og bevægelse.

En tværfaglig gruppe med medarbejdere inden for natur, vej, miljø, park, kommunale arealer, byplanlægning og klimatilpasning samt medarbejdere fra forsyningsselskabet Nordvand har i processen bidraget til og kvalificeret rådgivernes arbejde. Der har også været inddraget borgere og øvrige interessenter under udarbejdelsen af konkretiseringsprojektet, med et dialogmøde og et åbent hus-arrangement i Rådhusparken. Borgere og interessenter vil løbende blive inddraget i udarbejdelsen af løsningerne, når de skal konkretiseres. Der er ikke lavet en tidsplan, men anlæggelsen forventes at løbe over mange år. I 2016 begyndte den indlendende dialog om, hvad Rådhusparken er for et sted og hvad den kan blive i fremtiden, gennem eksperimenter med aktiviteter i Rådhusparken. I 2017 gennemføres endnu et eksperiment i Rådhusparken.

Rådgiverne har leveret en samlet skitse - en masterplan - med løsningsforslag til, hvordan Buddinge kan klimatilpasses. Den kan ses ovenover.

Løsninger i Masterplanen

Masterplanen anvender fire løsningstyper: Grønne veje, skybrudsveje, central opsamling og lokal håndtering af regnvand (LAR).

  • De grønne vejes funktion er at tilbageholde regnvandet i de højere dele af oplandet, så det ikke gør skade i de lavtliggende områder. Ofte vil regnvandet i de grønne veje blive ledt langsomt til kloakken, når der igen er plads.
  • Skybrudsveje bruges til transport af vand til centrale forsinkelsesarealer.
  • De centrale forsinkelsesarealers funktion er at opmagasinere regnvandet fra et nærliggende område, hvor der ikke er plads til regnvandsløsninger og at være magasin ved store skybrud.
  • Løsninger på private og fællesejede matrikler (LAR), bruges til at holde regnvandet lokalt, så det mindsker oversvømmelser i lavtliggende områder.

Det er sandsynligt, at mange af løsningerne vil bidrage til at gøre Buddinge mere grøn og derigennem give flere attraktive udendørsarealer. Særligt ved de større centrale opsamlingsarealer som f.eks. Rådhusparken er der god mulighed for at lave tiltag som styrker by- og friluftslivet.

Rådgivende §17 stk. 4 udvalg om byliv i klimatilpasningen

Byrådet har besluttet, at nedsætte et udvalg der skal arbejde med, hvordan klimatilpasningen kan bruges som løftestang til at udvikle bylivet i Buddingeområdet. Der er udarbejdet et kommissorium for udvalget, som beskriver udvalgets formål, opgaver, sammensætning og organisering. Det kan ses her.

Medlemmerne i udvalget er:

Trine Henriksen (Ø), Formand
Jakob Skovgaard Koed (A)
Klaus Kjær (O)
Svend Erik Rolandsen
Mikael Lyngsfeldt
Kristian Heine
Kim Christiansen
Birgitte Hoffmann
Niels Leegaard

 

Her kan du læse mere om de enkelte projekter der er igangsat

- Kong Hans Allé

- Regnbedet i Rådhusparken

 

Kong Hans Allé

Regnvandsbede og cykelstier blev anlagt i sommeren 2015. Regnvandet fra vejen bliver håndteret lokalt, i stedet for at løbe i kloakken.

Læs mere her

Regnbed i Rådhushaven

Regnbedet i Rådhushaven skal give inspiration til, hvordan du kan håndtere regnvandet på din grund med blomsterbede, der er både dekorative og aflaster kloaksystemet ved skybrud.

Læs mere her
Regnvandsprojekter