Harrestrup Å Kapacitetsplan 2018 er vedtaget

Torsdag 13. juni 2019

Harrestrup Å Kapacitetsplan 2018 er vedtaget

Byrådet har 22. maj 2019 tiltrådt Kapacitetsplan 2018 for Harrestrup Å. Afgørelsen er truffet efter §8 stk. 1 i miljøvurderingsloven (LBK nr. 1225 af 25/10/2018).

 

 

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 3 til spildevandsplan 2015 regnvandsbassin ved Motorring 3

Fredag 24. maj 2019

Baggrunden for tillægget er et ønske om, at der ved separatkloakering i Kagså-kvarteret bliver skabt så meget volumen som muligt, inden regnvandet bliver ledt videre til Kagsåparkens Regnvandsanlæg

Læs mere

Nyheder

Se alle nyheder

Offentliggørelse af nyt regulativ for jord

Torsdag 28. februar 2019

Gladsaxe Kommune ønsker at medvirke til en nem og ukompliceret håndtering af overskudsjord i forbindelse med gravearbejder langs Ring 3, og derfor har vi udarbejdet et nyt regulativ om jord. Regulativet er gældende fra 1. april 2019. Samtidig offentliggør vi et baggrundsnotat om fritagelse fra analysepligt.  

 Den væsentligste ændring i forhold til det tidligere regulativ fra 2012 er, at jord fra vejareal (og kommende vejareal) langs Ring 3 i Gladsaxe kun skal prøvetages og analyseres før det flyttes, hvis der er mistanke om, at jorden er kraftig forurenet.

Læs mere

Det sker i
Gladsaxe

Kalender
Miljø og klima