Beskyttelse af grundvand

Hvordan kan jeg beskytte grundvandet?

Alle der passer og plejer en have eller et grønt anlæg kan være med til at sikre rent drikkevand til sig selv og fremtidige generationer ved ikke at benytte sprøjtemidler eller vejsalt på forpladser og stier uden kloakering.

Der bliver brugt en hel del sprøjtemidler i Danmarks ca. én million private haver – men faktisk kan man også bekæmpe ukrudt og skadedyr med naturens egne midler. Sprøjtemidler virker ikke altid specifikt mod skadedyr og ukrudt og du kan risikere at skade andre dyr og planter, der gør nytte i haven. Se her hvordan du passer din have uden sprøjtemidler.

Når haveejere eller virksomheder bekæmper ukrudt og skadedyr med sprøjtemidler vil en del af sprøjtemidlet med tiden blive udvasket med regnvand og sive ned i jorden til grundvandet.

Her kan sprøjtemidler og sprøjtemiddelrester sprede sig uhindret. Nedbrydningsprodukter og nu forbudte pesticider bliver fundet i grundvandet, men også lovlige pesticider og deres nedbrydningsprodukter bliver fundet i grundvandet.

Pesticidholdige produkter til rensning af tage er ligeledes et problem, hvor tagvand ikke ledes til kloak, men i stedet nedsives i faskine eller regnbed. Vær derfor også opmærksom på ikke at bruge pesticider eller kemikalier til rensning af dit tag.

Især tæt på vandværkernes indvindingsboringer er det vigtigt at gøre en indsats, da eventuel forurening meget hurtigt vil vise sig i det oppumpede vand. Omkring en indvindingsboring kan der opstå en såkaldt ”tragteffekt”, hvor stoffer såsom sprøjtemidler, der sprøjtes på jorden tæt ved en boring, kan blive suget direkte ned i det grundvand, der pumpes op fra boringen.

Der findes gode tips og tricks til havearbejdet, som er et alternativ til sprøjtemidler og en del af dem er samlet i havekalenderen.

Hvordan beskytter Gladsaxe grundvandet

Gladsaxe Kommune har en Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Indsatsplanen beskriver de konkrete indsatser som Gladsaxe Kommune sammen med Novafos, HOFOR, Region Hovedstaden og nabokommuner vil udføre for at beskytte grundvandsressourcen i kommunen, så vi også i fremtiden kan indvinde rent grundvand til drikkevandsformål i kommunen.

Her kan du se hele indsatsplanen  og en oversigt over de indsatser, som planen indeholder. Gladsaxe Kommune har også en vandforsyningsplan, der beskriver hvordan vi arbejder med at sikre forsyning med rent drikkevand uden at påvirke naturen samt mindske vandforbrug og spild i ledningsnettet.

Alt grundvand skal i princippet beskyttes, men især i områderne tæt på drikkevandsboringerne er det vigtigt at gøre en indsats. Rundt om alle drikkevandsboringer har Gladsaxe Kommune udlagt en beskyttelseszone, der kaldes et Boringsnært Beskyttelsesområde (BNBO). Beskyttelsesområdet dækker de arealer, hvorfra vandværker henter grundvand, der benyttes til drikkevand.

Grundvandet pumpes op ved hjælp af dybe drikkevandsboringer og for hver af disse boringer beregnes et BNBO. BNBO er typisk en radius på 150-300 meter omkring boringen og svarer til den afstand, som grundvandet bevæger sig på et år. Se de boringsnære beskyttelsesområder på kortene.

I BNBO gør Gladsaxe Kommune en særlig indsats ved blandt andet at oplyse lokale virksomheder og borgere om værdien af grundvandsbeskyttelse og om muligheder for borgere og virksomheder til at gøre en indsats, eksempelvis i forhold til at reducere brug af sprøjtemidler i haver og grønne anlæg. Desuden er der begrænsninger på hvilke aktiviteter, vi giver tilladelse til i BNBO.

Gladsaxe arbejder sammen med Region Hovedstaden om at lokalisere kilder til forurening og forbedre overvågningen af hvor forureninger bevæger sig hen.

Gladsaxe Kommune besøger årligt ca. 80 virksomheder, og fokuserer i den forbindelse særligt på at forebygge forurening af jord og grundvand.

Grundvand og drikkevand