Forurening af grundvand

Hvordan bliver grundvandet forurenet?
I Gladsaxe Kommune er det typisk forurening fra industri og andre virksomheder, der har forårsaget den forurening vi finder i dag. I Gladsaxe Kommune er der tre erhvervskvarterer og der har siden 1930’erne været industri og aktiviteter, der gennem tiden har medført forurening af jord og grundvand. Forurening kan blandt andet kan ske ved spild, dårlig opbevaring af farligt affald eller ved udsivning af virksomheders spildevand fra hullede spildevandskloakker.

Det er i høj grad fortidens synder, der har medført forurening, da både virksomheder og kommune i efterhånden mange år har haft et stort fokus på at forebygge forurening på virksomheder. Der findes dog en række brancher, der fortsat udgør en risiko i forhold til grundvandet. Gladsaxe Kommunes jævnlige tilsyn med virksomheder er med til at øge opmærksomheden hos virksomheder om hvad man som virksomhed kan gøre for at undgå at forurene.

Det er imidlertid ikke kun virksomheder, der kan forurene. Også private borgere kan forurene. Eksempelvis ved at bruge sprøjtemidler i haven. Men også ved at rense tag eller vaske bil hvor vaskevandet efterfølgende siver ned i en græsplæne. Det er også stigende koncentrationer af vejsalt i grundvandet, da vejsalt opløses i smeltevandet og siver ned i jorden.

Hvad kræver en tilladelse?
En række projekter eller aktiviteter medfører en risiko for forurening af grundvandet eller påvirkning af naturområder. Blandt andet skal du have en tilladelse til følgende:

- Grundvandssænkning (eksempelvis ved bygge- og anlægsarbejde)

- Nedsivning af vejvand

- Oppumpning af grundvand til drikkevand eller vanding

- Vertikale jordvarmeboringer

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at sende en mail til jord@gladsaxe.dk

Læs mere om sprøjtemidler

Grundvand og drikkevand