Sprøjtemidler

Sprøjtemidler eller bekæmpelsesmidler er både biocider og pesticider. Biocider bruges som træbeskyttelsesmidler, rottegift, bundmaling til skibe og algemidler. Pesticider bruges til at bekæmpe ukrudt, insekter og svampe i landbrug, gartnerier, langs veje og jernbaner og i private haver.

Bekæmpelsesmidler er designet til at bekæmpe uønskede, levende organismer, men nogle af midlerne har problematiske effekter på menneskers sundhed og miljøet. Sprøjtemidler, der blot skulle tage livet af ukrudt, kan sive ned gennem jorden via sprækker og revner. Med tiden risikerer de at ende i grundvand, som vi anvender til drikkevand.

Det øverste jordlag har en naturlig evne til at nedbryde de sprøjtemidler, der i dag anvendes. Nedbrydning foregår bedst i muldlaget, hvor der er masser af mikroorganismer og ilt til stede. Nogle sprøjtemidler når at blive helt nedbrudt, andre kun delvist. Herved dannes der såkaldte nedbrydningsprodukter, som oftest er nye kemiske forbindelser. Disse stoffer kan nogle gange være mere giftige end de oprindelige giftstoffer i sprøjtemidlerne.

Anvender du sprøjtemidler på arealer, hvor det øverste muldlag er fjernet, f.eks. på fliser og vejarealer, kan der være en større risiko for, at sprøjtemidlet ikke når at blive tilstrækkelig nedbrudt.


Læs mere om sprøjtemidler på Vandigrunden's hjemmeside.

Forurening af grundvand