Det er tid til at klippe hækken

Som grundejer har du pligt til at klippe hæk og anden beplantning samt rydde fortov, så der ikke er gener for gående på fortove og stier

Sommeren er over os, og det er tid til at klippe hækken og andre planter langs fortove, så færdsel på fortove og stier kan ske uden gene for den gående trafik. Som grundejer er du forpligtet til at klippe hække, træer og anden beplantning langs fortovet ind til skel. Der skal være en frihøjde over fortov på min. 2,8 m og over kørebane på min. 4 m. Ingen beplantning må skygge for vejbelysning eller dække for vejskilte. Fortovet skal desuden holdes rent, også selv om det er en del af en offentlig vej. Det betyder, at du har pligt til at fjerne ukrudt fra skel til fortovskant, feje fortov og fjerne affald.

Gladsaxe Kommune kan på offentlige veje og private fællesvej, kræve at grundejere fjerner eller beskærer beplantningen på eller ved fortov og stier, når det er nødvendigt af hensyn til færdslen. Foretager grundejeren ikke renholdelse eller beskæring, kan Gladsaxe Kommune lade beskæringen udføre på grundejerens regning.

Husk at det ikke er tilladt at anvende kemiske ukrudtsmidler på offentlige arealer, veje og fortove i Gladsaxe Kommune.

Borger