Forslag til Tilæg 1 til Lokalplan 13.07 for Klausdalsbrovej 195

Lokalplanen vil give mulighed for at etablere et dagtilbud på arealet ved Klausdalsbrovej 195, da behovet for institutionspladser i kommunen er stigende.

Offentlig høring

Byrådet har 26.6.2019 vedtaget at fremlægge forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 13.07 for Område ved Klausdalsbrovej, Gladsaxe Kvarter til offentlig høring.

Lokalplanens endelige vedtagelse forudsætter ikke en ændring af kommuneplanen.

Hvad handler planen om?

Tillæg 1 til lokalplan13.07 giver mulighed for at bygge en ny daginstitution for ca. 110 børn på grunden ved Egegården. Dagtilbuddet opføres for at imødekomme det øgede antal børn, der forventes at komme i Gladsaxe Kommune. På udearealerne etableres en fælles adgangsvej, parkeringspladser samt grønne uderum og en legeplads. Med Tillæg 1 til Lokalplan 13.07 ændres områdets anvendelsesbestemmelse og der fastsættes et parkeringskrav, mens Lokalplan 13.07 øvrige bestemmelser vedrørende blandt andet bevaringsværdige træer, beplantningsbælte, etageantal og byggefelt fastholdes.  

Høringsfrist

Planforslagene er til offentlig høring fra 02.07.2019 til 27.08.2019.

Se forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 13.07 her

Til orientering se Lokalplan 13.07 her

Desuden kan du få udleveret forslaget i By- og Miljøforvaltningen, Rådhus Alle 7, 2860 Søborg.

Hvis du har indsigelser og ændringsforslag, skal du senest 27.08.2019 sende dem på e-mail til
byplan-dinmening@gladsaxe.dk eller til Gladsaxe Byråd, By- og Miljøforvaltningen, Rådhus Alle 7, 2860 Søborg.

Miljøvurdering

Der er i lokalplanprocessen udarbejdet en miljøscreening, hvorpå det vurderes, at lokalplanen ikke vil få væsentlig indflydelse på miljøet. Det er derfor besluttet, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering. Hvis du vil klage over denne afgørelse, skal du skrive til Planklagenævnet. Følg vejledningen, som du finder her  Klagenævnet skal modtage din klage inden 30.07.2019.

Retsvirkning

Indtil tillægget til lokalplanen er endeligt vedtaget af Byrådet, må der ikke ske ændringer på de ejendomme, der er omfattet af forslaget.

Borger