Lokalplan 243 for Søborg Hovedgade 116 er vedtaget

Lokalplanens formål er at give mulighed for en ny bebyggelse i op til 5½ etager langs Søborg Hovedgade. I gadeplan må der indrettes en dagligvarebutik på op til 2.400 m².

Planen er vedtaget
Byrådet vedtog 26.06.2019 lokalplan 243 for Søborg Hovedgade 116 med nogle få ændringer og tilføjelser. Byrådet vedtog samtidig det tilhørende tillæg 9 til kommuneplan 2017. Den endelige vedtagelse blev offentligt bekendtgjort 02.07.2019.

Ændringer
I forhold til det fremlagte lokalplanforslag er der foretaget 8 mindre ændringer i den endeligt vedtagne plan.

Ændringerne betyder,

  • at butiksstørrelsen på 2.400 m² gælder for både udvalgsvare- og dagligvarebutikker,
  • at der skal etableres en trafiksikker adgang for cykler til parkeringskælderen, eksempelvis i form af elevator,
  • at der skal være døgnåben adgang fra parkeringskælderen til fortovet,
  • at byggeriets arkitektoniske udseende skal være svarende til lokalplanens visualiseringer med hensyn til tagform, materialer og detaljer,
  • at der stilles krav om træplantning i private taghaver i de øverste etager.

Vedtagelsen af lokalplanen betyder, at nybyggeri og ombygning samt ændring af anvendelsen skal ske i overensstem­melse med planens bestemmelser, med mindre der gives dispensation efter planlovens regler.

Klage
Hvis du vil klage over retlige spørgsmål skal du klage til Planklagenævnet. Følg vejledningen, som du finder her.

Du kan hente planerne i By- og Miljøforvaltningen, Rådhus Alle 7, 2860 Søborg.

Du kan også downloade planerne her:

Lokalplan 243

Kommuneplantillæg 9

 

 

Borger