Meddelelse om ændring af plan for børnehus på Værebrovej 29-49

Igangsat lokalplanproces for børnehus ved Værebrovej 29-49 indstilles, og der arbejdes videre med at finde en alternativ placering.

Økonomiudvalget har på mødet 04.06.2019 punkt 9, igangsat lokalplanproces for etablering af et nyt børnehus ved Jernalderlandsbyen. Der er afholdt forudgående høring og borgermøde om projektet.

By- og Miljøforvaltningen er efterfølgende blevet opmærksom på, at grunden er en del af Fingerplanens indre grønne kiler. Fingerplanen regulerer byudvikling og arealanvendelse i Hovedstadsområdet, og de grønne kiler må kun anvendes til rekreative formål. En eventuel ændring af status for arealet vil først kunne ske i forbindelse med en revision af Fingerplanen. By- og Miljøforvaltningen vurderer imidlertid, at der ikke er tilstrækkeligt tungtvejende grunde for at tage arealet ud af den grønne kile for at planlægge for et nyt børnehus på grunden.

Økonomiudvalget er orienteret på mødet 03.09.2019 og udarbejdelse af nyt plangrundlag for Værebrovej 29-49 indstilles. Der arbejdes nu på tværs af forvaltningerne med henblik på at finde et egnet område til et nyt børnehus. Der er i høringsperioden indkommet flere forslag om både alternative placeringer og anden aktivering af grunden ved Jernalderlandsbyen, som vil blive brugt i det videre arbejde.

Borger