Stort fald i ventetider på ambulant genoptræning i Gladsaxe

Gladsaxe Kommune har nedbragt ventetiden på ambulant genoptræning hen over 2018 og 2019. Det skyldes en bedre organisering og koordinering af genoptræningsforløbene og en tættere opfølgning på ventetiderne.

Når en borger bliver udskrevet efter en hospitalsindlæggelse med en henvisning til et genoptræningsforløb, så er det i de fleste tilfælde vigtigt for borgerens fremtidige funktionsniveau at komme hurtigt i gang med træningen. Derfor skal borgeren, ifølge Sundhedsloven, maksimalt vente i 7 dage på et kommunalt genoptræningstilbud, inden borgeren frit kan vælge en privat leverandør.

I Gladsaxe Kommune har man frem til lovændringen, der trådte i kraft juli 2018, levet op til kommunens kvalitetsstandarder, der frem til 2017 angav en frist på 10 hverdage. For at kunne leve op til en maksimal ventetid på 7 dage blev der taget en række initiativer for at nedbringe ventetiden. Og resultaterne har for alvor vist sig hen over 2018, hvor ventetiden er faldet dramatisk.

Den gode udvikling er fortsat ind i 2019, hvor de 611 borgere, der i årets første 4 måneder er begyndt i et genoptræningsforløb, i gennemsnit kun har ventet 3,6 dage på opstart af deres ambulante genoptræning.

Bedre koordination og tæt ledelsesfokus
En af de væsentligste forklaringer er, at der er indført en koordinerende terapeutfunktion på Træningscenter Gladsaxe, hvor den ambulante genoptræning foregår. Ved hjælp af den koordinerende terapeutfunktion er arbejdsgangen for modtagelsen af genoptræningsplaner, når borgeren bliver udskrevet fra hospitalet, blevet standardiseret. Borgeren indkaldes til opstart med en opringning for at sikre at borgeren har mulighed for at komme på det aftalte tidspunkt, og borgeren får derefter et brev via e-boks med den aftalte tid.

Der har endvidere været et stort ledelsesfokus på området for at bakke de nye arbejdsgange op og støtte op om fysio- og ergoterapeuterne, der har ændret organiseringen af de afklarende samtaler og gjort en stor indsats for at imødekomme de nye krav i lovgivningen.

- Det er fantastisk positivt, at initiativerne og de øgede ressourcer til genoptræningsområdet har givet en så markant og hurtig nedgang i ventetiderne. Først og fremmest fordi borgerne nu hurtigere kommer i gang med den genoptræning, der er så vigtig for at komme ovenpå igen efter en indlæggelse og så vidt muligt genvinde det funktionsniveau, man havde inden indlæggelsen, siger Dorthe Wichmand Müller, formand for Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget i Gladsaxe.

Øgede muligheder for træning
Andre faktorer har også skubbet til den positive udvikling i ventetiderne. Eksempelvis har de nye teknologiske muligheder gjort det muligt at tilbyde borgerne digitale træningsredskaber i hjemmet som eksempelvis Icura Trainer og Virtuel Genoptræning. Det gør det muligt at differentiere træningstilbuddet efter borgernes behov. Ved hjælp af digitale genoptræningsredskaber kan borgerne træne kontinuerligt i eget hjem og dermed få et større udbytte af deres genoptræningsforløb.

Borger