Tilladelse til indvinding af grundvand meddelt til HOFOR

Gladsaxe Kommune har d. 10. august 2018 meddelt 30-årig tilladelse til indvinding af grundvand til HOFOR på kildepladserne 13 (XIII) og 14 (XIV).

Kildepladserne er beliggende på hhv. Pilebro og Kagsåvej 6. De tilladte mængder vand Hofor må indvinde svarer til den indvinding der har været på kildepladserne i en længere årrække. Miljøafdelingen vurderer samlet set, at det er miljømæssigt forsvarligt at meddele tilladelser til fortsat indvinding på de to kildepladser.

Klagevejledning
Afgørelserne kan efter vandforsyningslovens kapitel 13 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat (i dette tilfælde HOFOR Vand København A/S), Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Forbrugerrådet og enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Klagen skal være oprettet på Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal senest fire uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort, altså senest 7. september 2018. En eventuel klage har i dette tilfælde ikke opsættende virkning, da ibrugtagning af tilladelsen ikke forudsætter bygge- eller anlægsarbejde.

Hvis du ønsker mere information om tilladelserne, kan du kontakte Miljøafdelingen på tlf. 3957 5929.

Borger